Projekt: „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem na potrzeby jednostki OSP w Rudzie Talubskiej”.

Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Priorytetu II: „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza”, Działania 2.4: „Dostosowanie do zmian klimatu” Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

 


Wójt Gminy Garwolin ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 ustawy z dnia  11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605  ze zm.) – zwaną dalej Pzp pn. Dostawa samochodu wraz z wyposażeniem w ramach zadania: „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem na potrzeby jednostki OSP w Rudzie Talubskiej” TIP.271.6.2024

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem  https://garwolin-gmina.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Zgodnie z art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający – Gmina Garwolin informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: Dostawa samochodu wraz z wyposażeniem w ramach zadania: „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem na potrzeby jednostki OSP w Rudzie Talubskiej ” w dniu 17.04.2024 r.

DOKONANO WYBORU OFERTY NIŻEJ WYMIENIONEJ FIRMY:

WISS SAMOCHODY SPECJALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL.Leszczyńska 22, 43-300 BIELSKO – BIAŁA

Cena brutto: 1.949.796,00 zł


Umowa z Wykonawcą „WISS SAMOCHODY SPECJALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” ul. Leszczyńska 22, 43-300 BIELSKO – BIAŁA została podpisana w dniu 08.05.2024 r. na kwotę: 1.949.796,00 zł brutto.