Projekt: „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem na potrzeby jednostki OSP w Rudzie Talubskiej”.

Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Priorytetu II: „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza”, Działania 2.4: „Dostosowanie do zmian klimatu” Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

 

 


 

Wójt Gminy Garwolin ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 ustawy z dnia  11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605  ze zm.) – zwaną dalej Pzp pn. Dostawa samochodu wraz z wyposażeniem w ramach zadania: „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem na potrzeby jednostki OSP w Rudzie Talubskiej” TIP.271.6.2024

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem  https://garwolin-gmina.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet