Od 1 stycznia 2022 r. obowiązywać będzie nowa niższa opłata za odpady komunalne!

 w Aktualności, Gospodarka odpadami - informacje

Obniżkę opłaty za odpady komunalne mieszkańcy zawdzięczają swojej uczciwości i rzetelności przestrzegając zasad prawidłowej segregacji odpadów, wytwarzaniem mniejszej ilości odpadów, kompostowaniem bioodpadów we własnych kompostownikach, bieżącym zgłaszaniem aktualnej ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz przetarg.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Garwolin Nr XXXI/263/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. od
1 stycznia 2022 r. obowiązywać będzie nowa niższa stawka opłaty od osoby za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 1. 18,00 zł dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym;
 2. 25,00 zł  dla właścicieli nieruchomości nie posiadających własnego kompostownika;
 3. 100,00 zł  opłata podwyższona dla właścicieli nieruchomości, którzy nie wypełniają ustawowego obowiązku selektywnego zbierania odpadów.

Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji
i obowiązują do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji (np. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania).

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie  o zmienionej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych zawartych w dotychczas złożonej deklaracji wraz z nakazem podatkowym, które rozniosą sołtysi.

Apelujemy, aby nadal podejmować działania zmierzające do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów, w szczególności poprzez:

 • używanie toreb wielokrotnego użytku do codziennych zakupów,
 • kupowanie produktów bez opakowania lub minimalnie opakowanych,
 • kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych,
 • zgniatanie butelek plastikowych, opakowań wielomateriałowych oraz tekturowych przed wrzuceniem do pojemnika,
 • oddawanie odzieży organizacjom charytatywnym bądź wrzucanie do pojemników na odzież,
 • kompostowanie odpadów biodegradowalnych w kompostowniku przydomowym (zabrania się mieszania bioodpadów ze zmieszanymi w czarnym worku lub pojemniku),
 • poprawnej segregacji odpadów (szczegóły na stronie
  garwolin-gmina.pl),
 • podaniu informacji do urzędu gminy Garwolin o prawidłowej ilości mieszkańców zamieszkających gospodarstwo domowe,
 • oddawanie odpadów wytworzonych w ramach działalności gospodarczej w ramach podpisanych umów a nie razem z odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych.

UWAGA !

Zgodnie z art. 6k ust. 4b  ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tj. Dz.U. z 2021 poz. 888 późn.zm.) w razie stwierdzenia, że właściciel
nieruchomości, który złożył informację o kompostowaniu wszystkich bioodpadów
w przydomowym kompostowniku:

 • nie posiada kompostownika przydomowego lub
 • nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku
  przydomowym, lub
 • uniemożliwia wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji o korzystaniu z kompostownika

zostanie stwierdzona, w drodze decyzji, utrata prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nastąpi to od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek wskazanych powyżej. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia będzie możliwe nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i będzie wymagało złożenia nowej deklaracji.

Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne
w kompostownikach przydomowych określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Garwolin przyjęty uchwałą Rady Gminy Garwolin Nr  XXII/189/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

W załączniku znajduje się harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Garwolin na rok 2022.

Załączniki:

Zostaw komentarz

Rozmiar czcionki
Kontrast