Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 w Aktualności

OGŁOSZENIE KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GARWOLINIE

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. świadczeń wychowawczych

Nazwa jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Garwolinie, 08-400 Garwolin

ul. Mazowiecka 16

Stanowisko: referent ds. świadczenia wychowawczego

Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar etatu: 1

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.
 3. Wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.
 4. Znajomość przepisów:
 5. ustawy o świadczeniach rodzinnych,
 6. ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 7. ustawy o ochronie danych osobowych,
 8. Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
 9. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 10. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 11. Nieposzlakowana opinia

Wymagania dodatkowe:

 1. Preferowane doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej lub samorządowej.
 2. Umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów oraz umiejętność pracy w zespole.
 3. Poczucie odpowiedzialności za swoją pracę, rzetelność i terminowość w wykonywaniu zadań służbowych.
 4. Dokładność oraz umiejętność stosowania i interpretacji przepisów.
 5. Znajomość obsługi programów MS Office i programu świadczenia rodzinne firmy TOP – TEAM.

Zakres wykonywanych zadań na ww. stanowisku:

 1. Przyjmowanie i weryfikacja wniosków, udzielanie informacji oraz prowadzenie postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego na zasadach określonych w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z wykorzystaniem systemu informatycznego.
 2. Opracowywanie decyzji administracyjnych dotyczących świadczenia wychowawczego.
 3. Przygotowywanie list wypłat świadczenia wychowawczego.
 4. Prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dokumentacji dotyczącej realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowania dzieci.
 5. Współpraca z Urzędem Skarbowym , Powiatowym Urzędem Pracy, Zakładowym Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz innymi instytucjami w zakresie pozyskiwania zaświadczeń i informacji w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.
 6. Prowadzenie niezbędnych statystyk, gromadzenie danych.
 7. Sporządzanie informacji, sprawozdań, ocen i analiz z zakresu realizacji świadczenia wychowawczego.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Garwolinie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys (CV)
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe.
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy.
 6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku wyboru kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z KRK).
 8. Oświadczenie kandydata o baku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku referenta ds. świadczenia wychowawczego.
 9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem.

Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, CV oraz kwestionariusz osobowy muszą być własnoręcznie podpisane, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.

Wszystkie dokumenty przedkładane przez kandydata muszą być sporządzone w języku polskim, w formie umożliwiającej ich odczytanie, natomiast dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne; list motywacyjny, szczegółowy życiorys powinny być opatrzone klauzulą; „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. NR 101, poz. 926 z późn. zm.).”

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Garwolinie, pokój nr 204 w godzinach pracy Ośrodka lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu) na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Garwolinie,

08-400 Garwolin, Garwolin ul. Mazowiecka 16

w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko: referent ds. świadczenia wychowawczego”, w terminie do dnia 12 lipca 2017 roku do godziny 10:00.

Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Garwolinie oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka.

Garwolin dnia 29.06.2017

Zostaw komentarz