Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Garwolin

 w Obwieszczenia

Garwolin, dnia 07.07.2021 r.

TIP.6720.1.2020

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Garwolin.

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Garwolin Uchwały nr XIX/160/2020 z dnia 4 września 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garwolin. Zmiana studium będzie obejmować następujące obszary:

  1. obszar położony w miejscowości Miętne na działce o nr ewid. 1062/24,
  2. obszar położony w miejscowości Miętne na działce o nr ewid. 1027/4 oraz na części działki o nr ewid. 1027/6,
  3. obszar położony w miejscowości Wola Rębkowska na części działki o nr ewid. 1403 i na dz.1483/1, 1483/2 i 881/4.

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi do ww. zmiany studium

Wnioski i uwagi należy składać w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin, ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin lub w formie elektronicznej na adres e-mail urzad@garwolin-gmina.plw terminie do 06.08.2021 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem rozpatrującym złożone wnioski i uwagi jest Wójt Gminy Garwolin.

Względem ww. projektu zmiany Studium zostanie przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko. Przy czym dla tej zmiany Studium nie będzie prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Informuję jednocześnie, że informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy Garwolin została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz pod linkiem: https://www.garwolin-gmina.pl/k/ochrona-danych-osobowych/

 

 

Wójt Gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

Zostaw komentarz