Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

 w Obwieszczenia

Garwolin, dnia 08.09.2021 r.

TIP.6733.17.2021

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 roku poz. 741 ze zm.), w związku z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku –Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zm.).

 

zawiadamiam,

że zostało wszczęte na wniosek

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.,

 

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej Ø 63 mm na terenie działek o numerach ewid. 594/2 w m. Wilkowyja, gm. Garwolin, oraz na działkach nr 109/4, 73, 66, 64, 62, 60, 58/2, 56, 53/2, 53/1, 51/1, 51/2, 49/2, 49/1, 47, 45/2, 39, 37, 35/2, 35/1, 31, 27/1, 23/1, 19/1, 19/2 w miejscowości Zakącie, gm. Garwolin .

Zgodnie z art. 10 Kpa stronom tego postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania, a przed wydaniem decyzji organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z przedłożoną dokumentacją strony postępowania mogą zapoznać się, uzyskać wyjaśnienia pod. nr tel. 25 682 05 60  wew. 72, lub w Urzędzie Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16, pokój nr 209 w godz. 800 – 1500.

 

 

Wójt Gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

Zostaw komentarz