Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin z dnia 17.12.2021r.

 w Obwieszczenia

TIP.6733.13.2016

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 17.12.2021

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.  Dz. U. z 2021 r.  poz. 735 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), Wójt Gminy Garwolin zawiadamia, że w dniu 17 grudnia 2021 r. została wydana decyzja odmawiająca uchylenia decyzji Nr 2 z dnia 10 stycznia 2017 roku w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej na nieruchomości zlokalizowanej na działkach o nr ewid.  obszar 1:  653, 654, 655, 240/10 położonych w miejscowości Górki, ul. Polna, ul. Wspólna, ul. Wiśniowa, obszar 2: 653, 258/1 położonych w miejscowości Górki, ul. Wspólna, ul. Zdrojowa, obszar 3: 598/7, 598/8, 598/1, 657/2, 657/3, 657/4, 751/5, 594 położonych w miejscowości Ruda Talubska, ul. Leśna, obszar 4: 675, 673 położonych w miejscowości Górki, ul. Leśna, obszar 5: 641, 257 położonych w miejscowości Ruda Talubska, ul. Polna, obszar 6: 765, 755/3, 1445/1  położonych w miejscowości Sulbiny,  ul. Brzozowa, ul. Leśna, ul. Spacerowa, obszar 7: 764, 763, 751/2, 1454/4, 1454/3 położonych w miejscowości Sulbiny , ul. Łąkowa, ul. Urocza.

W zawiązku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w  Urzędzie Gminy Garwolin, ul. Mazowiecka 16, pokój nr 209 w godz. 800 – 1500.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom w drodze publicznego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin, w miejscowości Sulbiny, Ruda Talubska i Górki, gm. Garwolin, gdzie zaplanowano realizację przedsięwzięcie oraz na stronach internetowych: www.garwolin-gmina.plwww.uggarwolin.bip.gov.pl

Spełniając wymogi ustawy informuję, że od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Za okres doręczenia uważa się okres 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

Wójt Gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

Zostaw komentarz