XXXIII sesja Rady Gminy Garwolin

 w Aktualności

Garwolin, dnia 23 grudnia 2021 r.

SO. 0002.XXXIII.2021

ZAWIADOMIENIE

            Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz § 13 Statutu Gminy Garwolin, zawiadamiam, że  XXXIII sesja (zwyczajna) Rady Gminy Garwolin rozpocznie się 29 grudnia 2021 r. (środa) o godz. 1300  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Garwolinie, ul. Mazowiecka 16, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji (tj. z 9 grudnia 2021 r.).
 4. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garwolin na lata 2022-2032.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2022 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garwolin na lata 2022-2032.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Garwolin na 2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garwolin na lata 2021-2032.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Garwolin na 2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Garwolin na 2022 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Garwolin na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulbiny gm. Garwolin.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w całości na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym istniejącej infrastruktury kanalizacyjnej, urządzeń kanalizacyjnych i składników majątkowych infrastruktury kanalizacyjnej, w tym nieruchomości.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miętnem.
 17. Informacja Wójta Gminy Garwolin o bieżącej działalności w okresie między sesjami.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Garwolin

/-/ Bernard Makulec

Zostaw komentarz