OBWIESZCZENIE Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie

 w Obwieszczenia

Warszawa, 14-09-2022 r.

Państwowe

Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

Dyrektor

Zarządu Zlewni

w Warszawie

 

WA.ZUZ.6.4210.473.2022.MSK

 

 

OBWIESZCZENIE

          Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, przed wydaniem decyzji w sprawie z wniosku Zarządu Powiatu Garwolińskiego, w imieniu i na rzecz którego działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Norman Solonek, o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na:

  • przebudowę rowów polegającą na wykonaniu i likwidacji rowów wraz z rozbiórką, budową i przebudową istniejących przepustów pod zjazdami na działkach ewid. nr: 6968/2 w obr. 0001 Miasto Garwolin, 292, 291, 297/1, 297/2, 301, 339, 340, 341/1, 344/7, 345 w obr. 0015 Sławiny gm. Garwolin, 1233/1, 1233/2 obr. 0019 Sulbiny gm. Garwolin, 1, 313, 2/1, 81, 82/2, 82/1, 92/3, 126, 127/3, 128/1, 137, 138/1, 155, 454, 455, 316, 317/6, 775, 341, 342, 343, 344, 345/1, 346, 347, 348/1, 476/4 obr. 0012 Reducin, gm. Górzno,
  • wykonanie urządzeń wodnych, tj. dwudziestu sześciu wylotów przykanalików do rowów przydrożnych na działce ewid. nr 313 w obr. 0012 Reducin, gm. Górzno,
  • usługę wodną polegającą na odprowadzaniu do urządzeń wodnych (rowów przydrożnych) ww. wylotami wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni drogi powiatowej nr 1328W na odcinku Garwolin-Reducin

w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1328W Garwolin-Reducin-Górzno-Samorządki-Żelechów (odc. Garwolin-Reducin)”.

 

Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Warszawie, przy ul. Elektronowej 2, 03-219 Warszawa, we wtorki i w czwartki, w godzinach 10.00 – 12.00, po wcześniejszym ustaleniu terminu. W celu umożliwienia zapoznania się z aktami sprawy należy zgłosić taką chęć na adres: malgorzata.skiwska@wody.gov.pl lub pod numerem tel. 22 11 23 856.

 

Zawiadomienie stron postępowania, stosownie do art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, uważa się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Ogłoszenie nastąpi dnia 21 września 2022 r.

 

Na podstawie art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam także, że wniosek w przedmiotowej sprawie nie może zostać załatwiony w terminie określonym w art. 35 § 3 ww. ustawy z uwagi na przedłożone przez Wnioskodawcę uzupełnienia i wyjaśnienia stosownie do wezwań z dnia 12 lipca 2022, 10 sierpnia 2022 r. oraz 25 sierpnia 2022 r., a także ze względu na zachowanie procedur wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy Prawo wodne.

Przewidywany termin załatwienia sprawy do dnia 31 października 2022 r.

 

Pouczenie

Stosownie do art. 37 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) stronom służy prawo do wniesienia ponaglenia do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Wód Polskich za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Wód Polskich.

 

 

DYREKTOR

Anna Rudlicka

Zostaw komentarz