Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego

 w Obwieszczenia

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych
ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa

Telefon: 22 59-79-481, adres e-mail: gospodarka.odpadami@mazovia.pl

 

 

Warszawa, 26 października 2022 roku

PZ-PI-I.7033.56.2021.KM

 

Dotyczy: Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie

Szanowni Państwo!

 

Zgodnie z art. 9, art. 49 i art. 36 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Kpa)
zawiadamiam, że sprawa dot. nałożenia na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
obowiązku polegającego na ograniczeniu oddziaływania akustycznego na środowisko drogi
ekspresowej S17 Garwolin – Kurów, w kilometrażu od km 49+973 do km 75+212, w celu
dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach chronionych akustycznie,
nie może zostać załatwiona w terminie określonym w art. 35 Kpa.

 

Przewidywany nowy termin załatwienia sprawy to 28 listopada 2022 r.

 

Sprawa nie może zostać załatwiona w terminie z uwagi na brak zwrotnego potwierdzenia
przez urzędy gmin informacji o wywieszeniu obwieszczeń informujących strony o wszczęciu
postępowania administracyjnego i możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty przez Urząd Gminy Garwolin,
Urząd Gminy Górzno, Urząd Gminy w Sobolewie, Urząd Gminy Trojanów.

 

Pouczenie:

 

Zgodnie z art. 37 Kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

 

  1. nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych
    ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 paragraf 1 (bezczynność),
  2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy
    (przewlekłość).

 

Ponaglenie zawierające uzasadnienie, wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem
organu prowadzącego postępowanie.

 

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie
14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

z poważaniem
z up. Marszałka Województwa
Dyrektor Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych

(-)

Marcin Podgórski

Załączniki:

Zostaw komentarz