Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

 w Obwieszczenia

        Garwolin, dnia 22.06.2023 r.

TIP.6730.47.2023

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY GARWOLIN

 

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 roku poz. 775 ze zm.) w związku z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) Wójt Gminy Garwolin zawiadamia, że został zgromadzony materiał dowodowy, w tym dokonano uzgodnień, niezbędnych do wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie, nadbudowie
i przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie części działki ew. nr 895 położonej w miejscowości Sulbiny, gm. Garwolin.

Zgodnie z art. 10 Kpa stronom, ich przedstawicielom służy prawo do zapoznania się
z aktami sprawy oraz wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Gminy w Garwolinie, w pokoju nr 209 w godzinach pracy urzędu, oraz pod numerem telefonu 25 682 05 60 wew. 36.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o obowiązujące przepisy i dokumenty będące w posiadaniu tutejszego Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom w drodze publicznego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin, w miejscowości Sulbiny, gm. Garwolin, gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie oraz
na stronach internetowych: www.garwolin-gmina.plwww.uggarwolin.bip.gov.pl.

 

 

Wójt  Gminy  Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

 

Zostaw komentarz