Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

 w Obwieszczenia

KS.6220.4.2023

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 13 września 2023 r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm., zwanej dalej Kpa) Wójt Gminy Garwolin stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 Kpa

 

zawiadamia,

 

że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, osoby będące stronami postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Garwolinie z/s Garwolin ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin, z dnia 18.07.2023 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi powiatowej Nr 1319W w miejscowościach: Wola Rębkowska i Miętne na terenie Gminy Garwolin, mogą od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500 wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Po upływie ww. terminu zostanie wydane rozstrzygnięcie sprawy, co do jej istoty.

 

Jednocześnie informuję o wydanych przez:

  1. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie – opinia sanitarna nr ZNS/37/2023 z dnia 28.07.2023 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
  2. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie – opinii znak: WA.ZZŚ.6.4901.142.2023.MW z dnia 03.08.2023 r., że dla niniejszego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, z jednoczesnym wskazaniem na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań;
  3. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie – postanowienie znak: WOOŚ-I.4220.1050.2023.MŚ z dnia 08.09.2023 r. o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, z jednoczesnym wskazaniem na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań;

 

Obwieszczenie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło udostępnienie niniejszego pisma.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Urzędu Gminy Garwolin: www.garwolin-gmina.pl, oraz https://uggarwolin.bip.gov.pl/ i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16 oraz przesłane sołtysom wsi Wola Rębkowska i Miętne, celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

 

Wójt Gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

Zostaw komentarz