Ogłoszenie Przetargu

 w Obwieszczenia

OGŁOSZENIE O PRZETARGU!

 

Wójt Gminy Garwolin ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Górki, będącej własnością Gminy Garwolin.

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Górki, oznaczona jako: działka nr 552/2, o powierzchni 23607 m2.

 1. Oznaczenie nieruchomości:

Nie zabudowana nieruchomość gruntowa o łącznej pow. 2,3607 ha, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 552/2 położona jest w miejscowości Górki gm. Garwolin, dla której jest prowadzona księga wieczysta nr SI1G/00024984/4.

 1. Opis, obciążenia i zobowiązania do nieruchomości:

Nieruchomość bez dojazdu do drogi gminnej bez dostępu do mediów. Nabywca zobowiązany będzie wystąpić do Sądu z wnioskiem o ustanowienie prawa przejazdu, lub drogi koniecznej.

Działka nie ma żadnych obciążeń, ani zobowiązań.

 1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Garwolin:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Garwolin, uchwalonym przez Radę Gminy Garwolin Uchwałą Nr VI/33/2007 w dniu 11 czerwca 2007 roku, a ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 190, poz. 5329 w dniu 22 września 2007 roku, zmieniona Uchwałą Nr XXIX/253/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2017r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2018r., Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego 2018 poz. 951 przedmiotowa działka oznaczona jest jako tereny „PE”- tereny powierzchniowej eksploatacji surowców (kruszywa naturalnego oraz iłów zastoiskowych).

 1. Cena wywoławcza nieruchomości nie zabudowanej w przetargu ustnym nieograniczonym wynosi netto 79.800,00 zł, słownie; siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych 00/100. Do ceny osiągniętej w przetargu należy doliczyć VAT w wysokości 23%.
 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 800,00 zł, słownie: osiemset złotych 00/100, a o jego wysokości zdecydują uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu.
 3. 6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w PLN w wysokości 8.000,00, słownie: osiem tysięcy złotych 00/100, na konto Banku Spółdzielczego w Garwolinie Nr 53 9210 0008 0000 2844 2000 0010, w terminie do dnia 17 października 2023 r. (w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na koncie Urzędu Gminy w Garwolinie). Przy wpłacie wadium należy określić, dotyczy działki 552/2 w Górki.

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Górki, oznaczona jako: działka nr 554/2, o powierzchni 8970 m2.

 1. Oznaczenie nieruchomości:

Nie zabudowana nieruchomość gruntowa o łącznej pow. 0,8970 ha, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 554/2 położona jest w miejscowości Górki gm. Garwolin, dla której jest prowadzona księga wieczysta nr SI1G/00024984/4.

 1. Opis, obciążenia i zobowiązania do nieruchomości:

Nieruchomość bez dojazdu do drogi gminnej bez dostępu do mediów. Nabywca zobowiązany będzie wystąpić do Sądu z wnioskiem o ustanowienie prawa przejazdu, lub drogi koniecznej.

Działka nie ma żadnych obciążeń, ani zobowiązań.

 1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Garwolin:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Garwolin, uchwalonym przez Radę Gminy Garwolin Uchwałą Nr VI/33/2007 w dniu 11 czerwca 2007 roku, a ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 190, poz. 5329 w dniu 22 września 2007 roku, zmieniona Uchwałą Nr XXIX/253/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2017r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2018r., Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego 2018 poz. 951 przedmiotowa działka oznaczona jest jako tereny „PE”- tereny powierzchniowej eksploatacji surowców (kruszywa naturalnego oraz iłów zastoiskowych).

 1. Cena wywoławcza nieruchomości nie zabudowanej w przetargu ustnym nieograniczonym wynosi netto 30.400,00 zł, słownie; siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych 00/100. Do ceny osiągniętej w przetargu należy doliczyć VAT w wysokości 23%.
 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 310,00 zł, słownie: trzysta dziesięć złotych 00/100, a o jego wysokości zdecydują uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu.
 3. 6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w PLN w wysokości 100,00, słownie: trzy tysiące złotych 00/100, na konto Banku Spółdzielczego w Garwolinie Nr 53 9210 0008 0000 2844 2000 0010, w terminie do dnia 17 października 2023 r. (w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na koncie Urzędu Gminy w Garwolinie). Przy wpłacie wadium należy określić, dotyczy działki 554/2 w Górki.

 

 1. 7. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 24 października 2023 o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Garwolinie przy ul. Mazowieckiej 16 (pokój nr 202 na 2 piętrze).
 2. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:

1) dowodu wpłaty wadium,

2) w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości. Małżonkowie biorą udział osobiście lub jeden z małżonków, okazując pełnomocnictwo współmałżonka,

3) w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości, wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, właściwych pełnomocnictw;

4) w przypadku osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej – aktualnego (wystawionego nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem przetargu) wypisu z rejestru sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących.

 1. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 z późn. zm.) wymagane jest zezwolenie wynikające z przepisów ww. ustawy.
 2. Wpłacone wadium zostanie:

– zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

– zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,

– wadium nie podlega zwrotowi, w razie uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej.

 1. Oferent, który przetarg wygra jest zobowiązany do wpłaty ceny nabycia ustalonej w przetargu do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (przed podpisaniem umowy). Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłat sądowych ponosi nabywca.
 2. Wójt Gminy Garwolin zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnej przyczyny.
 3. Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy w Garwolinie tel. 256820560 wew. 46.

Wskazanie granic nieruchomości na gruncie może nastąpić na koszt Kupującego.

Garwolin, dnia 14.09.2023 r.

Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Garwolin i  tablicy ogłoszeń w miejscowości Miętne w dniach 14 września 2023 roku do 24 października 2023 roku oraz na stronie internetowej www.garwolin-gmina.pl.

 

 

Wójt Gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

 

Zostaw komentarz