Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

 w Obwieszczenia

TIP.6733.3.2023

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 01.12.2023 r.

 

 

o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej na terenie działki ew. nr 500/5 w miejscowości Ruda Talubska gm. Garwolin,

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.  Dz. U. z 2023 r.  poz. 775 ze zm.)                    w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977), Wójt Gminy Garwolin zawiadamia, że w dniu 01 grudnia 2023 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego na wniosek Pana Adama Lipskiego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej na terenie działki ew. nr 500/5 w miejscowości Ruda Talubska gm. Garwolin,

W zawiązku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w  Urzędzie Gminy Garwolin, ul. Mazowiecka 16, pokój nr 209 w godzinach pracy urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom w drodze publicznego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin, w miejscowości Ruda Talubska, gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na stronach internetowych: www.garwolin-gmina.plwww.uggarwolin.bip.gov.pl

Spełniając wymogi ustawy informuję, że od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Za okres doręczenia uważa się okres 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Wójt Gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

 

Zostaw komentarz