ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania

 w Obwieszczenia

Garwolin, dnia 15.03.2024 r.
KS.6220.4.2024

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, zwanej dalej ustawą ooś) oraz art. 61 §1 i § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm., zwanej dalej Kpa) zawiadamia się, że zostało wszczęte na wniosek Gmina Garwolin z/s 08-400 Garwolin ul. Mazowiecka 16, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruda Talubska, Taluba, gm. Garwolin, powiat garwoliński.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16. Akta sprawy – pokój nr 200, tel. (25) 682-05-60 wew. 45.

Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia wydaje się po uzyskaniu opinii organów opiniujących oraz ewentualnego uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie i organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych oraz ewentualnych uzgodnień.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 § 1 Kpa zawiadomienie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Garwolin, w miejscowościach Ruda Talubska i Taluba, gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy Garwolin i Biuletynie Informacji Publicznej: www.garwolin-gmina.pl i www.e-bip.pl. Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Wójt Gminy Garwolin

/-/ Marcin Kołodziejczyk

Zostaw komentarz