Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

 w Obwieszczenia

Garwolin, dnia 19.03.2024 r.

TIP.6733.10.2021

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY GARWOLIN

o wycofaniu wniosku i umorzeniu postępowania

 

 

Na podstawie art. 10 § 1 i  art. 105 § 2 w związku z art. 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) Wójt Gminy Garwolin zawiadamia, że inwestor P4 Sp.  z o.o., działający przez pełnomocnika Panią Dorotę Mielczarską Up-Telecom Sp. z o.o., w dniu 15.03.2024 r. wystąpił  z wnioskiem o wycofanie wniosku i umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr GAR3311D, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki ewid. nr 279 położonej w miejscowości Stary Puznów, gm. Garwolin.

W związku z powyższym informuje się strony, o możliwości, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, składania uwag oraz o niewyrażenia zgody na umorzenie postępowania. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie oznacza akceptację, a po upływie terminu nastąpi umorzenie postępowania.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom w drodze publicznego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin, w miejscowości Stary Puznów, gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na stronach internetowych: www.garwolin-gmina.plwww.uggarwolin.bip.gov.pl

 

Wójt Gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

 

Zostaw komentarz