Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

 w Obwieszczenia

TIP.6733.10.2021

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 03.04.2024 r.

 

o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr GAR3311D, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki ewid. nr 279 położonej w miejscowości Stary Puznów, gm. Garwolin

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.  Dz. U. z 2023 r.  poz. 775 ze zm.)
w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), Wójt Gminy Garwolin zawiadamia, że w dniu 3 kwietnia 2024  r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr GAR3311D, wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki ew. nr 279 położonej w miejscowości Stary Puznów, gm. Garwolin

W zawiązku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Garwolin, ul. Mazowiecka 16, pokój nr 209 w godzinach pracy urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom w drodze publicznego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin, w miejscowości Stary Puznów, oraz na stronach internetowych: www.garwolin-gmina.pl www.uggarwolin.bip.gov.pl

Spełniając wymogi ustawy informuję, że od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Za okres doręczenia uważa się okres 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

 

Zostaw komentarz