Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

 w Obwieszczenia
  Garwolin, 10.04.2024 r.
TIP.6733.2.2024
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Garwolin
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 roku poz. 977 ze zm.), w związku z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 roku poz. 775 ze zm.)
zawiadamiam
że zostało wszczęte na wniosek:
Gminy Garwolin, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bieżni lekkoatletycznej i skoczni w dal, na terenie części działki ew. nr 617/1 położonej w miejscowości Wilkowyja, gm. Garwolin.
Zgodnie z art. 10 Kpa stronom tego postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania, a przed wydaniem decyzji organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z przedłożoną dokumentacją, strony postępowania mogą zapoznać się, uzyskać wyjaśnienia pod. nr tel. 25 682 05 60  wew. 41, lub w Urzędzie Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16, pokój nr 209 w godzinach pracy urzędu.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom w drodze publicznego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin, w miejscowości Wilkowyja, gm. Garwolin, gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na stronach internetowych: www.garwolin-gmina.pl i www.uggarwolin.bip.gov.pl.
Wójt Gminy Garwolin
Marcin Kołodziejczyk
Zostaw komentarz