Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

 w Obwieszczenia

KS.6220.3.2024

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm., zwanej dalej ustawą ooś) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572, zwanej dalej Kpa) Wójt Gminy Garwolin stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 Kpa

 

zawiadamia,

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Utworzeniu punktu regranulacji odpadów z tworzyw sztucznych innych niż niebezpieczne zlokalizowanego na działkach nr 64/10, 64/11

w miejscowości Sulbiny gm. Garwolin”

 

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy ooś, Wójt Gminy Garwolin podaje do publicznej wiadomości informacje, że w dniu 19 kwietnia 2024  r. została wydana decyzja Wójta Gminy Garwolin znak: KS.6220.3.2024 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Utworzeniu punktu regranulacji odpadów z tworzyw sztucznych innych niż niebezpieczne zlokalizowanego na działkach nr 64/10, 64/11 w miejscowości Sulbiny gm. Garwolin”. Decyzja ta została wydana na wniosek GREENWAY Sp. z o.o. Sp. k. z/s 08-410 Wola Rębkowska ul. Przemysłowa 54/52, z dnia 25 stycznia 2024 r.

 

Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy, w tym opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin przy ul. Mazowiecka 16, pokój nr 200, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin, w miejscowości Sulbiny, gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Garwolin i Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Zgodnie z art. 49 Kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Spełniając wymogi ustawy informuję, że od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, za pośrednictwem Wójta Gminy Garwolin w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

 

Wójt Gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

 

Zostaw komentarz