Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 w Urząd Gminy

Zakres działania Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa:

1. Opiniowanie podziałów geodezyjnych  i przygotowanie decyzji podziałowych.

2. Prowadzenie spraw dotyczących ustalania opłat adiacenckich i przygotowywanie w zakresie projektów decyzji.

3. Prowadzenie ewidencji nazw ulic i nadawanie numerów porządkowych nieruchomościom.

4. Przygotowywanie wniosków o nadanie nazw ulicom nowopowstałym i zmianę nazw ulic istniejących.

5. Prowadzenie postępowania w sprawach scaleń i podziałów gruntów.

6. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem opinii w zakresie:

przebiegu dróg krajowych i powiatowych,

zaliczania drogi do kategorii dróg gminnych.

7. Zarządzanie siecią dróg gminnych

8. Prowadzenie spraw w zakresie wydawania zezwoleń i decyzji z zakresu gospodarki drogami:

na zajmowanie pasa drogowego drogi gminnej,

za umieszczanie w pasie drogi gminnej urządzeń nie związanych z gospodarką drogową,

za umieszczanie reklam w pasie drogowym.

9. Prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o przywróceniu pasa drogowego drogi gminnej do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia.

10. Wnioskowanie o rozwiązanie komunikacyjne uwzględniające potrzeby i kierunki rozwoju transportu.

11. Czuwanie nad sprawną organizacją, porządkiem i bezpieczeństwem ruchu na drogach oraz przygotowywanie opinii w tym zakresie.

12. Prowadzenie kontroli prawidłowego oznakowania posesji oraz ich oświetlenia, estetyki napisów, miejsc plakatowania i ogłoszeń.

13. Prowadzenie spraw związanych z prawidłowym utrzymaniem dróg gminnych w tym: oznakowania pionowego i poziomego, oświetlenia ulicznego, zimowego utrzymania, wykonywania remontów bieżących oraz utrzymania nowych.

14. Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem komunalnym zasobem mieszkaniowym w zakresie:

prowadzenie ewidencji lokali mieszkalnych, zamiennych i lokali socjalnych,

obsługi finansowo – księgowej komunalnych zasobów mieszkaniowych,

prowadzenie ewidencji lokali mieszkalnych, zamiennych i lokali socjalnych,

prowadzenie spraw związanych z ustaleniem czynszu w lokalach mieszkalnych i lokalach socjalnych,

prowadzenie spraw dotyczących kierowania uprawnionych osób do zawarcia umów najmu lokali,

ocena warunków mieszkaniowych wnioskodawców oraz sporządzanie stosownej dokumentacji,

bezpośrednia współpraca z Komisją Mieszkaniową Rady Gminy,

prowadzenie spraw związanych z lokalami użytkowymi,

prowadzenie procedur w zakresie wykonywania eksmisji z lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych.

15. Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i merytorycznym rozpatrywaniem wniosków o dodatki mieszkaniowe.

16. Przygotowywanie pełnej dokumentacji oraz prowadzenie procedury sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych.

17. Współpraca z Wydziałem ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Garwolinie w zakresie wnioskowania czynności wieczysto – księgowych.

18. Nadzór nad utrzymaniem właściwego stanu technicznego komunalnych lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych.

19. Prowadzenie niezbędnych działań w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania usług komunalnych.

20. Współpraca i nadzór nad jednostkami organizacyjnymi w zakresie usług komunalnych – MPGK Sp. z o.o. i PWIK Sp. z o.o.

21. Umieszczanie i utrzymywanie tabliczek z nazwami ulic i placów oraz nieruchomości komunalnych.

22. Prowadzenie nasadzeń i pielęgnacja zieleni.

23. Organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi, miejscami pamięci narodowej.

24. Współpraca z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych i innymi organami ochrony przeciwpożarowej.

25. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodnej wynikających z prawa wodnego w tym: zakłócenia stosunków wodnych, zabezpieczenia wód przed zanieczyszczeniami, ochrony przeciwpowodziowej.

26. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

27. Prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska; wydawanie opinii i decyzji w tym zakresie.

28. Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości oraz przygotowywanie decyzji w sprawie nałożenia kar pieniężnych za samowolne ich usuwanie.

29. Prowadzenie spraw związanych z korzystaniem z urządzeń technicznych oraz środków transportu stwarzających dla środowiska uciążliwości w zakresie hałasu i wibracji.

30. Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa, w tym: aktualizacja gospodarstw i działek rolnych, wydawanie zaświadczeń o pracy w rolnictwie, wydawanie świadectw pochodzenia zwierząt, wydawanie opinii w sprawach zdjęcia próchniczej warstwy gleby gruntu przy wyłączeniu go z produkcji rolnej.

31. Prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa i leśnictwa.

32. Wydawanie zezwoleń na posiadanie psów rasy agresywnej.

33. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad utrzymaniem zieleni, porządku i czystości w gminie, zanieczyszczeniem gleby, powietrza, wód płynących i wód gruntowych oraz współpraca w tym zakresie z odpowiednimi organami administracji państwowej oraz Policją.

34. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt.

35. Współpraca z Referatem Techniczno – Inwestycyjnym i Planowania Przestrzennego w prowadzonych inwestycjach z zakresu ochrony środowiska.

36. Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem gruntami stanowiącymi własność gminy, w tym: sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste i w zarząd, dzierżawę lub najem gruntów, przejmowaniem gruntów na własność gminy oraz przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w tych sprawach.

37. Przygotowywanie i prowadzenie spraw związanych z organizowaniem przetargów na wolne nieruchomości przeznaczone do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste.

38. Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem zasobów gruntów na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej.

39. Przygotowywanie zleceń na opracowanie geodezyjne nieruchomości stanowiących własność gminy.

40. Przygotowywanie wniosków o założenie ksiąg wieczystych lub dokonywanie w nich zmian w stosunku do nieruchomości stanowiących własność gminy.

41. Przygotowywanie dokumentacji do zawarcia umów związanych ze sprzedażą, oddaniem w wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność gminy oraz współpraca w tym zakresie z notariuszami.

42. Przygotowywanie projektów decyzji i prowadzenie spraw związanych z rozwiązywaniem umów użytkowania wieczystego gruntów nie zagospodarowanych zgodnie z ich przeznaczeniem określonym w umowach.

43. Prowadzenie spraw dotyczących zarządu i użytkowania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz spraw związanych z przekazywaniem w użytkowanie wieczyste gruntów jednostkom, którym zostały przekazane wcześniej w użytkowanie.

44. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem cen nieruchomości stanowiących własność gminy oraz opłat z tytułu użytkowania i zarządu tymi nieruchomościami.

45. Prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia.

46. Przygotowywanie i prowadzenie spraw związanych z prawem pierwokupu.

47. Przygotowywanie dokumentacji do wywłaszczenia na rzecz gminy.

48. Nadzór nad uprawami maku i konopi.

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przy znakowaniu pism używa symbolu „KS”.

Zostaw komentarz