Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach detalicznych i gastronomicznych

 w Referat Organizacyjno-Oświatowy i Spraw Obywatelsk

Nazwa sprawy

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach detalicznych i gastronomicznych 

Podstawa prawna

 Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi(Dz. U. z 2012r. poz. 1356 z póź. zm.)

– Uchwała VI/60/2011 Rady Gminy Garwolin z dnia 23 września 2011r.w sprawie ustalenia dla terenu gminy Garwolin liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych( Dz.Urz.Woj.Mazowieckiego Nr.189,poz.5762 z dnia 17 października 2011r.)


Wymagane dokumenty

 pisemny wniosek przedsiębiorcy o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

 załączniki:

 zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji  działalności  gospodarczej  lub odpis  z  rejestru  przedsiębiorstw

 dokument  potwierdzający  tytuł  prawny  wnioskodawcy  do  lokalu  stanowiącego  punkt sprzedaży  napojów  alkoholowych.

 pisemną  zgodę  właściciela, użytkownika  zarządcy  lub administratora  budynku, punkt  sprzedaż  napojów  alkoholowych

 decyzję  właściwego  Państwowego  Powiatowego  Inspektora Sanitarnego potwierdzającą spełnianie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

Opłaty

 Opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia w wysokości:

 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz na piwo

 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18 alkoholu (z wyjątkiem piwa)

 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu

 opłata o której mowa w niniejszym punkcie dotyczy przedsiębiorstw rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie

 Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów alkoholu w punkcie sprzedaży
w roku poprzednim.

W przypadku, kiedy roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych przekroczyła:

 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa, przedsiębiorca wnosi opłatę
w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

 37.500 dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa), przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu, przedsiębiorca wnosi opłatę
w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

 Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa w punkcie poprzednim wnoszą opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

 Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. Wartość sprzedaży oblicza się oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

Miejsce załatwienia

sprawy

Urząd Gminy Garwolin, Referat Oświatowo-Społeczny i Spraw Obywatelskich, numer pokoju 208, numer telefonu (25) 682-05-60 wew. 36, Wiesława Kowalczyk – Inspektor ds. wojskowych
i ewidencji działalności gospodarczej

Zostaw komentarz