Modernizacja obiektów sportowych przyszkolnych zlokalizowanych w miejscowości Wola Rębkowska.

 w Archiwum przetargów
TIP 341/18/2006

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 60.000 Euro 

GMINA GARWOLIN

Ogłasza przetarg nieograniczony na:
Modernizacja obiektów sportowych przyszkolnych zlokalizowanych w miejscowości Wola Rębkowska.
1. Pełna nazwa Zamawiającego:
GMINA GARWOLIN
u. Mazowiecka 16, 08 – 400 Garwolin
Tel. 025 682-05-60, Fax. 025 682-05-67
NIP 826-14-05-125
2. Zakres zamówienia obejmuje:
– roboty przygotowawcze,
– niwelacja terenu,
– wykonanie warstw odsączających i konstrukcyjnych,
– wykonanie nawierzchni z kostki gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm.
– montaż urządzeń sportowych,
– montaż ogrodzenia i ławek.
Kod CPV: 45.21.42.00-2, 45.23.61.19-7.
3. Termin realizacji zamówienia:
Termin wykonania zamówienia do dnia 15.09.2006 r.
4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
7. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
8. W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Dokumenty wymagane od oferenta – JAKO ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY stanowiące integralną jej część:
a. Aktualne odpisy z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
b. Wypełniony formularz ofertowy – wypełniony wg wzoru ustalonego załącznikiem nr 1 SIWZ.
c. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót o wielkości i przedmiocie porównywalnym z robotą będącą przedmiotem niniejszego postępowania – wypełniony wg wzoru ustalonego załącznikiem nr 2 SIWZ.
Zamawiający wymaga, aby roboty te były udokumentowane listami referencyjnymi. (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem)
d. Wykaz kierownictwa firmy i wykaz pracowników odpowiedzialnych za realizację zamówienia wypełniony wg wzoru ustalonego załącznikiem nr 3 do formularza oferty, z udokumentowaniem ich doświadczenia i kwalifikacji zawodowych (kopie uprawnień osób przewidzianych do kierowania robotami) oraz opisy przebiegu pracy zawodowej. Dotyczy również podwykonawców w przypadku zlecenia im części robót.
e. Dane dotyczące podwykonawców i zakresu powierzonych im części zamówienia (jeśli oferent przewiduje zatrudnienie podwykonawców) – załącznik nr 4 do formularza oferty.
f. Oświadczenie składane przez wykonawców zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 5 do SIWZ.
g. Oświadczenie składane przez wykonawców zgodnie z art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 6 do SIWZ.
h. Aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego, potwierdzające,
że oferent nie zalega z zapłatą podatku z wyjątkiem przypadku, kiedy uzyskał on przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.
i. Zaświadczenie właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające,
że oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne albo uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.
j. Wykaz osób upoważnionych do występowania w imieniu oferenta załącznik nr 7 do SIWZ.
k. Wypełniony kosztorys ofertowy – uproszczony.
Komisja Przetargowa sprawdzi oferty pod względem kompletności wymaganych dokumentów i dokona oceny ofert na podstawie kryteriów oceny i wyboru ofert.
9. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
9.1 cena – 95 %,
9.2 warunki gwarancji i serwisu- 5%.
10. Termin i miejsce składania ofert:
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Garwolinie ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin, pokój nr 100 tj. sekretariat, w terminie do dnia 01.08.2006r do godz. 1130.

11. Termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj; Urząd Gminy w Garwolinie
ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin, w pokoju nr 209 w dniu 01.08.2006r.
o godz. 12 00

12. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego – Urząd Gminy w Garwolinie ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin, pokój nr 209, bądź za zaliczeniem pocztowym. SIWZ dostępna jest również na stronie Urzędu Gminy Garwolin:
www.garwolin-gmina.pl/files/przetargi/obiektysportowe.pdf

13. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.

14. Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami
w sprawach proceduralnych i merytorycznych:
– Mariusz Szostak, tel. (025) 682-05-60, wewn. 34, faks (025) 682-05-67
15.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, ani zastosowania aukcji elektronicznej.

Garwolin 2006-07-24

Zostaw komentarz