Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Miętne w Aglomeracji Wola Rębkowska gm. Garwolin – Etap II”.

 w Archiwum przetargów

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Garwolin, ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin, woj. mazowieckie, tel. 025 6820560 w. 62, fax 025 6820567.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.garwolin-gmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania:
„Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Miętne w Aglomeracji Wola Rębkowska gm. Garwolin – Etap II”.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres przedsięwzięcia obejmuje:
Prace polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Miętne w Aglomeracji Wola Rębkowska
gm. Garwolin – Etap II”.

Zakres czynności niezbędnych do pełnienia funkcji inspektora nadzoru wynika z art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, z późn. zmianami) i obejmuje w szczególności:
1) wydawanie poleceń i instrukcji wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego
i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie z Wykonawcą robót,
2) przyjmowanie wniosków od Wykonawcy o przesunięciu terminu wykonania prac, jego zaopiniowanie i przedstawienie do akceptacji Zleceniobiorcy,
3) prawo wstrzymania robót jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy,
4) kontrolę jakości używanych materiałów zgodnie z prawem, żądanie dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem,
5) żądanie usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad w jakości prac oraz wnioskowanie o potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych w przypadku nie usunięcia tych wad,
6) dokonanie odbiorów częściowych, zwłaszcza prac zanikających i ulegających zakryciu,
7) udział w czynnościach odbioru częściowego, końcowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego, w ramach tych czynności Inspektor zobowiązany jest do akceptowania protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej,
8) dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną poprawność realizowanej inwestycji,
9) pobyt na terenie realizowanej inwestycji oraz bieżące reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami prawa, umowy oraz projektu,
10) potwierdzenie faktycznie wykonywanych robót oraz usunięcia wad,
11) sprawdzanie obmiarów robót i kosztorysów częściowych i powykonawczych oraz potwierdzenie wykonywanych robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót,
12) kontrolowanie rozliczeń zadania, w tym zużycia materiałów i weryfikacji kosztów, sprawdzanie faktur,
13) sygnalizowanie Zamawiającemu o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych, oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,
14) udział w czynnościach przekazania Wykonawcy zadania terenu budowy i udział w naradach technicznych,
15) reprezentowanie interesów Zamawiającego.

Dokumentacja techniczno-kosztorysowa robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim dostępna jest do wglądu w celu wyceny oferty w godzinach przyjęć interesantów w Referacie techniczno inwestycyjnym Urzędu Gminy Garwolin,
08-400 Garwolin ul. Mazowiecka 16 pok.209, tel. (025) 682-05-60

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.31.31.30-6

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.11.2011r

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium na zamówienie pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Miętne w Aglomeracji Wola Rębkowska gm. Garwolin – Etap II”.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) Posiadają uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych bez ograniczeń i legitymują się minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym(doświadczenie zawodowe liczone jest od dnia uzyskania uprawnień).
b) Posiadają doświadczenie w nadzorowaniu robót odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Warunek uznaje się za spełniony jeżeli wykonawca w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, nadzorował co najmniej , dwie inwestycje obejmujące budowę sieci kanalizacji sanitarnej o zakresie porównywalnym do zakresu nadzorowanego zadania.
c) Przynależą do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Oceny ofert dokona komisja przetargowa – wybierając ofertę najkorzystniejszą
w oparciu o kryteria ustalone w załączniku nr 8 pn. „KRYTERIA I METODA OCENY OFERT”.

Cena netto i brutto na wykonanie zamówienia pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Miętne w Aglomeracji Wola Rębkowska gm. Garwolin – Etap II”, musi być obliczona na podstawie kosztorysu nakładczego załączonego do SIWZ na podstawie którego wykonawcy zobowiązani są do opracowania kosztorysu ofertowego.
Cena zawarta w formularzu ofertowym musi być zgodna z ceną zawartą w kosztorysie ofertowym.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) Aktualne odpisy z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
b) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych.
c) Aktualne zaświadczenie potwierdzające wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
d) Wypełniony formularz ofertowy – wypełniony wg wzoru ustalonego załącznikiem
nr 1 SIWZ.
e) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat robót wielkości i przedmiocie porównywalnym z robotą będącą przedmiotem niniejszego postępowania – wypełniony wg wzoru ustalonego załącznikiem nr 2 SIWZ.
Roboty te mogą być udokumentowane listami referencyjnymi. (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem)
f) Oświadczenie składane przez wykonawców zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 3 do SIWZ.
g) Oświadczenie składane przez wykonawców zgodnie z art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 4 do SIWZ.
h) Aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego, potwierdzające,
że oferent nie zalega z zapłatą podatku z wyjątkiem przypadku, kiedy uzyskał on przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.
i) Zaświadczenie właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające,
że oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne albo uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.
j) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego (w zakresie określonym w art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych) – wystawiona z datą nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy oferent jest osobą prawną informacja powinna dotyczyć urzędujących członków władz oferenta.
k) Wypełniony kosztorys ofertowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena

• 1. Cena – 100

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.garwolin-gmina.pl

Pobierz specyfikację

Pobierz aneks do specyfikacji.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Garwolinie ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin, pokój nr 209..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.08.2008 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy w Garwolinie ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin, pokój nr 100 tj. sekretariat..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Zostaw komentarz