Protokół z konsultacji

 w Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Garwolin dnia 09.02.2011r.

 

Protokół z konsultacji

projektu Programu współpracy Gminy Garwolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie na rok 2011.


Konsultacje społeczne przeprowadzono zgodnie z Uchwałą Nr XXX/210/2010 Rady Gminy z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

1. Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji był projekt „Programu współpracy Gminy Garwolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011”.

2. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach:

Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach były organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie prowadzące działalność statutową na rzecz mieszkańców Gminy.

3. Forma i termin konsultacji:

Konsultacje przeprowadzono poprzez otwarte spotkanie z Organizacjami wymienionymi
w pkt 2 w dniu 09 lutego 2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin. Termin rozpoczęcia spotkania godz. 13.00 termin zakończenia 14.30.

4. Referat odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji:

Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie spotkania był Referat OświatowoSpołeczny i Spraw Obywatelskich.

5. Przebieg konsultacji:

W konsultacjach wzięło udział pięć organizacji pozarządowych (lista obecności
w załączeniu). Pan Tomasz Łysiak Wójt Gminy Garwolin przywitał zebranych i określił cel spotkania. Uczestnicy spotkania zostali poinformowani o idei i zadaniach priorytetowych Programu współpracy Gminy Garwolin z organizacjami pozarządowymi i oraz podmiotami,
o których w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011. Następnie zebrani podjęli dyskusję odnoście przedmiotu konsultacji.

6. Uwagi do projektu:

W wyniku dyskusji nie zgłoszono żadnych uwag do projektu uchwały w sprawie uchwalenia  Programu współpracy Gminy Garwolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.

Protokół sporządziła:                                                                      

Krystyna Walenda      

 

 

Wójt Gminy Garwolin

/-/ Tomasz Łysiak           

Zostaw komentarz