Obwieszczenie

 w Obwieszczenia

Garwolin, dnia 06.04.2011r.

TIP.6733.2.2011

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 200 roku Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

 

zawiadamiam,

 

 

że zostało wszczęte na wniosek

Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. zo.o.

Oddział Zakład Mińsk Mazowiecki,

z pełnomocnictwa Ryszarda Czamara

Zakład Usługowo- Handlowy Instalacji Sanitarnych i Gazowych,

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia Ø 40 PE na działce o nr ewid.: 147/3 i 148/9 położonych we wsi Lucin w gm. Garwolin.

W związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego stronom postępowania wyznacza się termin 14 dni, licząc od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, na zapoznanie się z aktami sprawy, uzyskanie ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń w Urzędzie Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16, pokój nr 209 w godz. 8.00 – 15.30, po upływie powyższego terminu obwieszczenie uważa się za dokonane.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom w drodze publicznego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin, w miejscowości Lucin gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na stronach internetowych: www.garwolin-gmina.pl i www.e-bip.pl.

Wójt Gminy Garwolin

Tomasz Łysiak

Zostaw komentarz