Rejestr działalności regulowanej

 w Aktualności dot. rolnictwa i ochrony środowiska

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Garwolin

 

Firma, oznaczenie siedziby

i adres albo

imię i nazwisko

i adres przedsiębiorcy

Numer

identyfikacji

podatkowej

(NIP)

Numer

identyfikacyjny

REGON

Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych

Numer

rejestrowy

P.H.U. „NORD”

Krzysztof Kaczorowski

ul. Bernardyńska 16/43

02-904 Warszawa

521-106-25-03

011202175

20 01 10 Odzież

20 01 11 Tekstylia

1/2012

TONSMEIER

Centrum Sp. z o.o.

ul. Łąkoszyńska

99-300 Kutno

775-000-05-16

610281538

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 Opakowania z drewna

15 01 04 Opakowania z metali

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 Opakowania ze szkła

15 01 09 Opakowania z tekstyliów

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szkło

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 Odzież

20 01 11 Tekstylia

20 01 21* Lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23* Urządzenia zawierające freony

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 30 Detergenty i inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowalne baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 03 Odpady z oczyszczania ulic i placów

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

2/2012

Ekolider

Jarosław Wyglądała

Lucin 4

08-400 Garwolin

826-001-28-95

710072004

15 01 01 – opakowania z papieru i tektury,

15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych,

15 01 03 – opakowania z drewna,

15 01 04 – opakowania z metali,

15 01 05 – opakowania wielomateriałowe,

15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe,

15 01 07 – opakowania ze szkła,

15 01 09- opakowania z tekstyliów,

20 01 01 – papier i tektura,

20 01 02 – szkło,

20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji,

20 01 10 – odzież,

20 01 11 – tekstylia,

20 01 13* – rozpuszczalniki,

20 01 14* – kwasy,

20 01 15* – alkalia,

20 01 17* – odczynniki fotograficzne,

20 01 19* – środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy),

20 01 21* – lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
20 01 23* – urządzenia zawierające freony,
20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne,

20 01 26* – oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25,

20 01 27* – farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne,

20 01 28 – farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27,

20 01 29* – detergenty zawierające substancje niebezpieczne,
20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 20 01 29,

20 01 31* – leki cytotoksyczne i cytostatyczne,

20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31,
20 01 33*- baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie,
20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33,
20 01 35* – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1),
20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23
i 20 01 35,

20 01 37* – drewno zawierające substancje niebezpieczne,
20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 20 01 37,

20 01 39 – tworzywa sztuczne,

20 01 40 – metale,

20 01 41 – odpady zmiotek wentylacyjnych,

20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19,

20 01 99 – inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny,

20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji,

20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie,

20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji,

20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

20 03 02* – odpady z targowisk,

20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów,

20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości,

20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych,

20 03 07 – odpady wielkogabarytowe,

20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.

3/2012

MPK Sp. z o.o.

07-401 Ostrołęka,

ul. Kołobrzeska 5

758-211-70-04

551318936

02 02 01 – odpady z mycia i przygotowania surowców,

02 02 02 – odpadowa tkanka zwierzęca,

02 02 03 – surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa,

02 02 80* – odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości niebezpieczne,

15 01 01 – opakowania z papieru i tektury,

15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych,

15 01 03 – opakowania z drewna,

15 01 04 – opakowania z metali,

15 01 05 – opakowania wielomateriałowe,

15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe,

15 01 07 – opakowania ze szkła,

15 01 09 – opakowania z tekstyliów,

15 01 10* – opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne),

15 01 11* – opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi,

16 01 03 – zużyte opony,

16 81 01* – odpady wskazujące właściwości niebezpieczne,

16 81 02 – odpady inne niż wymienione w 16 81 01,

17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,

17 01 02 – gruz ceglany,

17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,

17 01 06* – zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne,

17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,

17 01 80 – usunięte tynki, tapety, okleiny itp.,

17 01 81 – odpady z remontów i przebudowy dróg,

17 01 82 – inne niewymienione odpady,

17 02 01 – drewno,

17 02 02 – szkło,

17 02 03 – tworzywa sztuczne,

17 03 80 – odpadowa papa,

17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz,

17 04 02 – aluminium,

17 04 03 – ołów,

17 04 04 – cynk,

17 04 05 – żelazo i stal,

17 04 06 – cyna,

17 04 07 – mieszaniny metali,

17 04 09* – odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi,

17 04 10* – kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne,

17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10,

17 05 03* – gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB),

17 05 04 – gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03,

17 05 05* – urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi,

17 05 06 – urobek z pogłębiania inny niż w 17 05 05,

17 05 07* – tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne,

17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07,

17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest,

17 06 03* – inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne,

17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03,

17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest,

17 08 01* – materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi,

17 08 02 – materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01,

17 09 01* – odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć,

17 09 02* – odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory),

17 09 03* – inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne,

17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03,

20 01 01 – papier i tektura,

20 01 02 – szkło,

20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji,

20 01 10 – odzież,

20 01 11 – tekstylia,

20 01 13* – rozpuszczalniki,

20 01 14* – kwasy,

20 01 15* – alkalia,

20 01 17* – odczynniki fotograficzne,

20 01 19* – środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy),

20 01 21* – lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
20 01 23* – urządzenia zawierające freony,
20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne,

20 01 26* – oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25,

20 01 27* – farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne,

20 01 28 – farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27,

20 01 29* – detergenty zawierające substancje niebezpieczne,
20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 20 01 29,

20 01 31* – leki cytotoksyczne i cytostatyczne,

20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31,
20 01 33*– baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie,
20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33,
20 01 35* – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1),
20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23
i 20 01 35,

20 01 37* – drewno zawierające substancje niebezpieczne,
20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 20 01 37,

20 01 39 – tworzywa sztuczne,

20 01 40 – metale,

20 01 41 – odpady zmiotek wentylacyjnych,

20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19,

20 01 99 – inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny,

20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji,

20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie,

20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji,

20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

20 03 02– odpady z targowisk,

20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów,

20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości,

20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych,

20 03 07 – odpady wielkogabarytowe,

20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.

4/2012

SITA POLSKA

Sp. z o.o.

02-981 Warszawa,

ul. Zawodzie 5

526-00-29-173

010395344

15 01 01 – opakowania z papieru i tektury,

15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych,

15 01 03 – opakowania z drewna,

15 01 04 – opakowania z metali,

15 01 05 – opakowania wielomateriałowe,

15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe,

15 01 07 – opakowania ze szkła,

15 01 09- opakowania z tekstyliów,

15 01 10* – opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne),

15 01 11* – opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

16 01 03 – zużyte opony,

17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,

17 01 02 – gruz ceglany,

17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,

17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,

17 02 01 – drewno,
17 02 02 – szkło,
17 02 03 – tworzywa sztuczne,

17 03 02 – asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01,

17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz,

17 04 02 – aluminium,
17 04 03 – ołów,
17 04 04 – cynk,
17 04 05 – żelazo i stal,
17 04 06 – cyna,
17 04 07 – mieszaniny metali,

17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10,

17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07,

17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03,

17 08 02 – materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01,

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02

i 17 09 03

20 01 01 – papier i tektura,

20 01 02 – szkło,

20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji,

20 01 10 – odzież,

20 01 11 – tekstylia,

20 01 13* – rozpuszczalniki,

20 01 14* – kwasy,

20 01 15* – alkalia,

20 01 17* – odczynniki fotograficzne,

20 01 19* – środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy),

20 01 21* – lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
20 01 23* – urządzenia zawierające freony,
20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne,

20 01 26* – oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25,

20 01 27* – farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne,

20 01 28 – farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27,

20 01 29* – detergenty zawierające substancje niebezpieczne,
20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 20 01 29,

20 01 31* – leki cytotoksyczne i cytostatyczne,

20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31,
20 01 33*- baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie,
20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33,
20 01 35* – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1),
20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23
i 20 01 35,

20 01 37* – drewno zawierające substancje niebezpieczne,
20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 20 01 37,

20 01 39 – tworzywa sztuczne,

20 01 40 – metale,

20 01 41 – odpady zmiotek wentylacyjnych,

20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19,

20 01 99 – inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny,

20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji,

20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie,

20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji,

20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

20 03 02 – odpady z targowisk,

20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów,

20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości,

20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych,

20 03 07 – odpady wielkogabarytowe,

20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.

5/2012

Czyścioch   Sp. z o.o.

ul. Kleeberga 20,

15-691 Białystok

542-10-05-256

050298526

15 01 01 – opakowania z papieru i tektury,

15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych,

15 01 03 – opakowania z drewna,

15 01 04 – opakowania z metali,

15 01 05 – opakowania wielomateriałowe,

15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe,

15 01 07 – opakowania ze szkła,

15 01 09- opakowania z tekstyliów,

15 01 10* – opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne),

15 01 11* – opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

16 01 03 – zużyte opony,

17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,

17 01 02 – gruz ceglany,

17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,

17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,

17 02 01 – drewno,
17 02 02 – szkło,
17 02 03 – tworzywa sztuczne,

17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz,

17 04 02 – aluminium,
17 04 03 – ołów,
17 04 04 – cynk,
17 04 05 – żelazo i stal,
17 04 06 – cyna,
17 04 07 – mieszaniny metali,

17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10,

17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07,

17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03,

17 08 02 – materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01,

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02

i 17 09 03

20 01 01 – papier i tektura,

20 01 02 – szkło,

20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji,

20 01 10 – odzież,

20 01 11 – tekstylia,

20 01 13* – rozpuszczalniki,

20 01 14* – kwasy,

20 01 15* – alkalia,

20 01 17* – odczynniki fotograficzne,

20 01 19* – środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy),

20 01 21* – lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
20 01 23* – urządzenia zawierające freony,
20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne,

20 01 26* – oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25,

20 01 27* – farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne,

20 01 28 – farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27,

20 01 29* – detergenty zawierające substancje niebezpieczne,
20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 20 01 29,

20 01 31* – leki cytotoksyczne i cytostatyczne,

20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31,
20 01 33*- baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie,
20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33,
20 01 35* – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1),
20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23
i 20 01 35,

20 01 37* – drewno zawierające substancje niebezpieczne,
20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 20 01 37,

20 01 39 – tworzywa sztuczne,

20 01 40 – metale,

20 01 41 – odpady zmiotek wentylacyjnych,

20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19,

20 01 99 – inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny,

20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji,

20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie,

20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji,

20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

20 03 02 – odpady z targowisk,

20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów,

20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości,

20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych,

20 03 07 – odpady wielkogabarytowe,

20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.

6/2012

REMONDIS OTWOCK

Sp. z o.o.

ul. Johna Lennona 4

05-400 Otwock

532-17-63-514

017201449

15 01 01 – opakowania z papieru i tektury,

15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych,

15 01 03 – opakowania z drewna,

15 01 04 – opakowania z metali,

15 01 05 – opakowania wielomateriałowe,

15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe,

15 01 07 – opakowania ze szkła,

15 01 09 – opakowania z tekstyliów,

15 01 10* – opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne),

15 01 11* – opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

20 01 01 – papier i tektura,

20 01 02 – szkło,

20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji,

20 01 10 – odzież,

20 01 11 – tekstylia,

20 01 13* – rozpuszczalniki,

20 01 14* – kwasy,

20 01 15* – alkalia,

20 01 17* – odczynniki fotograficzne,

20 01 19* – środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy),

20 01 21* – lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
20 01 23* – urządzenia zawierające freony,
20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne,

20 01 26* – oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25,

20 01 27* – farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne,

20 01 28 – farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27,

20 01 29* – detergenty zawierające substancje niebezpieczne,
20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 20 01 29,

20 01 31*–- leki cytotoksyczne i cytostatyczne,

20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31,
20 01 33*– baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie,
20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33,
20 01 35* – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1),
20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23
i 20 01 35,

20 01 37* – drewno zawierające substancje niebezpieczne,
20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 20 01 37,

20 01 39 – tworzywa sztuczne,

20 01 40 – metale,

20 01 41 – odpady zmiotek wentylacyjnych,

20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19,

20 01 99 – inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny,

20 02 01– odpady ulegające biodegradacji,

20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie,

20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji,

20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

20 03 02* – odpady z targowisk,

20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów,

20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości,

20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych,

20 03 07 – odpady wielkogabarytowe,

20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.

16 01 03 – zużyte opony,

17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórki i remontów,

17 01 02 – gruz ceglany,

17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,

17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,

17 02 01 – drewno,
17 02 02 – szkło,
17 02 03 – tworzywa sztuczne,

17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz,

17 04 02 – aluminium,
17 04 03 – ołów,
17 04 04 – cynk,
17 04 05 – żelazo i stal,
17 04 06 – cyna,
17 04 07 – mieszaniny metali,

17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10,

17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03,

17 08 02 – materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01,

17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02

i 17 09 03,

16 01 03 – zużyte opony,

17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórki i remontów,

17 01 02 – gruz ceglany,

17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,

17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,

17 02 01 – drewno,
17 02 02 – szkło,
17 02 03 – tworzywa sztuczne,

17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz,

17 04 02 – aluminium,
17 04 03 – ołów,
17 04 04 – cynk,
17 04 05 – żelazo i stal,
17 04 06 – cyna,
17 04 07 – mieszaniny metali,

17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10,

17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03,

17 08 02 – materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01,

17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02

i 17 09 03.

7/2012

STAUBACH Sp. z o.o.

ul. Marszałkowska 111

00-102 Warszawa

844-15-84-000

790280252

15 01 01 – opakowania z papieru i tektury,

15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych,

15 01 03 – opakowania z drewna,

15 01 04 – opakowania z metali,

15 01 05 – opakowania wielomateriałowe,

15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe,

15 01 07 – opakowania ze szkła,

15 01 09 – opakowania z tekstyliów,

15 01 10* – opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne),

15 01 11* – opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,

17 01 02 – gruz ceglany,

17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,

17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,

17 01 80 – usunięte tynki, tapety, okleiny itp.,

17 02 01 – drewno,
17 02 02 – szkło,
17 02 03 – tworzywa sztuczne,

17 03 02 – asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01,

17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz,

17 04 02 – aluminium,
17 04 03 – ołów,
17 04 04 – cynk,
17 04 05 – żelazo i stal,
17 04 06 – cyna,
17 04 07 – mieszaniny metali,

17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10,

17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07,

17 08 02 – materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01,

17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02

i 17 09 03,

20 01 01 – papier i tektura,

20 01 02 – szkło,

20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji,

20 01 10 – odzież,

20 01 11 – tekstylia,

20 01 13* – rozpuszczalniki,

20 01 14* – kwasy,

20 01 15* – alkalia,

20 01 17* – odczynniki fotograficzne,

20 01 19* – środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy),

20 01 21* – lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
20 01 23* – urządzenia zawierające freony,
20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne,

20 01 26* – oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25,

20 01 27* – farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne,

20 01 28 – farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27,

20 01 29* – detergenty zawierające substancje niebezpieczne,
20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 20 01 29,

20 01 31*–- leki cytotoksyczne i cytostatyczne,

20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31,
20 01 33*– baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie,
20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33,
20 01 35* – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1),
20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23
i 20 01 35,

20 01 37* – drewno zawierające substancje niebezpieczne,
20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 20 01 37,

20 01 39 – tworzywa sztuczne,

20 01 40 – metale,

20 01 41 – odpady zmiotek wentylacyjnych,

20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19,

20 01 99 – inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny,

20 02 01– odpady ulegające biodegradacji,

20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie,

20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji,

20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

20 03 02* – odpady z targowisk,

20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów,

20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości,

20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych,

20 03 07 – odpady wielkogabarytowe,

20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.

8/2012

EKOM Sp. z o.o.

ul. Płytowa 1

03-046 Warszawa


 

 

Wykreślono z rejestru

 

CZYSTOPOL

Wywóz Nieczystości

Płynnych i Stałych

Danuta Gendek

Kolonia Górzno 29

08-404 Górzno

826-152-08-20

712496777

08 01 11* – odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
08 01 13*– szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,

08 04 09*– odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,

13 02 08* – inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe,

14 06 03* – inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników,

15 01 01 – opakowania z papieru i tektury,

15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych,

15 01 03 – opakowania z drewna,

15 01 04 – opakowania z metali,

15 01 05 – opakowania wielomateriałowe,

15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe,

15 01 07 – opakowania ze szkła,

15 01 09 – opakowania z tekstyliów,

15 01 10* – opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne),

15 02 02* – sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi,

15 02 03 – sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02,

16 01 03 – zużyte opony,
16 01 07* – filtry olejowe,
16 01 13* – płyny hamulcowe,
16 01 17 – metale żelazne,
16 01 19 – tworzywa sztuczne,
16 01 20 – szkło,
16 01 21* – niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14,
16 01 99 – inne nie wymienione odpady,

16 02 13* – zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12,
16 02 14 – zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13,

16 06 01* – baterie i akumulatory ołowiowe,

17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
17 01 02 – gruz ceglany,
17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,
17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,

17 01 80 – usunięte tynki, tapety, okleiny itp.,
17 01 81 – odpady z remontów i przebudowy dróg,
17 01 82 – inne niewymienione odpady,

17 05 06 – urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05,

17 05 08 –tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07,

19 05 01– nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych,
19 05 02 –nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego,
19 05 03 – kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania),
19 05 99 – inne nie wymienione odpady,

19 08 01 – skratki,

19 08 02 – zawartość piaskowników,

19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe,

19 12 09 – minerały (np. piasek, kamienie),

20 01 01 – papier i tektura,

20 01 02 – szkło,

20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji,

20 01 10 – odzież,

20 01 11 – tekstylia,

20 01 23* – urządzenia zawierające freony,

20 01 35* – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki   (1),
20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23
i 20 01 35,

20 01 39 – tworzywa sztuczne,

20 01 40 – metale,

20 01 99 – inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny,

20 02 01– odpady ulegające biodegradacji,

20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji,

20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

20 03 02* – odpady z targowisk,

20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów,

20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości,

20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych,

20 03 07 – odpady wielkogabarytowe,

20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.

10/2012

PARTNER

Dariusz Apelski

z/s ul. Płytowa 1

03-046 Warszawa


 

 

Wykreślono z rejestru

 

REMONDIS

Sp. z o.o.

ul. Zawodzie 16

02-981 Warszawa

728-01-32-515

011089141

15 01 01 – opakowania z papieru i tektury,

15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych,

15 01 03 – opakowania z drewna,

15 01 04 – opakowania z metali,

15 01 05 – opakowania wielomateriałowe,

15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe,

15 01 07 – opakowania ze szkła,

15 01 09 – opakowania z tekstyliów,

15 01 10* – opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne),

15 01 11* – opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi,

16 01 03 – zużyte opony,

17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórki i remontów,

17 01 02 – gruz ceglany,

17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,

17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 05,

17 02 01 – drewno,
17 02 02 – szkło,
17 02 03 – tworzywa sztuczne,

17 03 02 – asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01,

17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz,

17 04 02 – aluminium,
17 04 03 – ołów,
17 04 04 – cynk,
17 04 05 – żelazo i stal,
17 04 06 – cyna,
17 04 07 – mieszaniny metali,

17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10,

17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07,

17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03,

17 08 02 – materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01,

17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02

i 17 09 03,

20 01 01 – papier i tektura,

20 01 02 – szkło,

20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji,

20 01 10 – odzież,

20 01 11 – tekstylia,

20 01 13* – rozpuszczalniki,

20 01 14* – kwasy,

20 01 15* – alkalia,

20 01 17* – odczynniki fotograficzne,

20 01 19* – środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy),

20 01 21* – lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
20 01 23* – urządzenia zawierające freony,
20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne,

20 01 26* – oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25,

20 01 27* – farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne,

20 01 28 – farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27,

20 01 29* – detergenty zawierające substancje niebezpieczne,
20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 20 01 29,

20 01 31* – leki cytotoksyczne i cytostatyczne,

20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31,
20 01 33*– baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie,
20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33,
20 01 35* – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1),
20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23
i 20 01 35,

20 01 37* – drewno zawierające substancje niebezpieczne,
20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 20 01 37,

20 01 39 – tworzywa sztuczne,

20 01 40 – metale,

20 01 41 – odpady zmiotek wentylacyjnych,

20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19,

20 01 99 – inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny,

20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji,

20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie,

20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji,

20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

20 03 02 – odpady z targowisk,

20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów,

20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości,

20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych,

20 03 07 – odpady wielkogabarytowe,

20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.

12/2012

EKOPARTNER

J. Suchecki

i wspólnicy

Sp. jawna

z/s Białystok

ul. Kleeberga 20,

15-691 Białystok


 

 

 

 

Wykreślono z rejestru

 

Piotr Śnieżek,

Firma Usługowo

Transportowa

ul. Józefa Piłsudskiego

nr 12 lok. 3

21-450 Stoczek Łukowski

825-19-38-015

060731145

20 01 10 – odzież,

20 01 11 – tekstylia.

14/2013

Zostaw komentarz