Aneks nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Eksploatacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Garwolin.

 w Archiwum przetargów

Garwolin 2013-01-29

 

TIP 271.1.2013                                  

 

Aneks nr 2

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Eksploatacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Garwolin”

 

Gmina Garwolin, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) modyfikuje SIWZ na.: Eksploatację sieci wodociągowej na terenie Gminy Garwolin w następujący sposób:

 

  1. 1.Punkt 7 ust. 12 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczący napisu na opakowaniu w którym zostanie dostarczona oferta który otrzymuje brzmienie:
  2. 2.Punkt 8 ust. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczący terminu i miejsca składania ofert, otrzymuje brzmienie:
„PRZETARG NIEOGRANICZONY
na „Eksploatacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Garwolin”

Nie otwierać do dnia 01.02.2013 r. do godz. 1115

„Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Garwolinie
ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin, pokój nr
100 tj. sekretariat w terminie do dnia 01.02.2013 roku do godziny 1030”.

  1. 3.Punkt 9 ust. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczący terminu i miejsca otwarcia ofert, otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 01.02.2013r. o godz. 1115 do siedziby Zamawiającego (Urząd Gminy w Garwolinie, ul. Mazowiecka 16) do pok. nr 209.

  1. 4.Inne postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

 

                Z poważaniem

                      Wójt Gminy Garwolin                                                                                        

                             Tomasz Łysiak

Zostaw komentarz