OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi – Eksploatacja i bieżąca konserwacja sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Sulbiny gm. Garwolin

 w Archiwum przetargów

Garwolin: Eksploatacja i bieżąca konserwacja sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Sulbiny gm. Garwolin
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Garwolin, ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin, woj. mazowieckie, tel. 025 6820560 w. 57, faks 025 6820567.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.garwolin-gmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Eksploatacja i bieżąca konserwacja sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Sulbiny gm. Garwolin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W zakresie eksploatacji i konserwacji istniejącej sieć kanalizacyjnej i urządzeń kanalizacyjnych w miejscowości Sulbiny jest infrastruktura o następujących parametrach: Długość sieci kanalizacyjnej: -kanał grawitacyjny Ø200 PVC – 2003 mb, -kanał tłoczny Ø63 PE – 644 mb. Długość przyłączy – 328 mb Ilość przyłączy – 26 szt. Ilość przepompowni – 1 szt. Średnia ilość ścieków przyjętych – 2901 m3 Miejsce odprowadzania ścieków – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana w ulicy Słowackiego miasto Garwolin. Średnie opłaty za prąd przepompowni – 300,0 zł miesięcznie. Przedmiot zmówienia obejmuje w szczególności: 1.Przyjecie do eksploatacji środków trwałych, obejmujących cały system kanalizacyjny; 2.Prowadzenie eksploatacji zgodne z obowiązującymi szczegółowymi przepisami branżowymi, a zwłaszcza z przepisami dotyczącymi gospodarki wodno – ściekowej na zasadach ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; 3.Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za eksploatację całego systemu i przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska, odpowiednich pozwoleń i koncesji, a także przepisów kodeksu Pracy, BHP i innych; 4.Całodobowy i bezawaryjny odbiór ścieków od odbiorców; 5.Bieżąca konserwacja i naprawy urządzeń, usuwanie awarii i usterek oraz dbałość stan techniczny wszystkich elementów sieci, eksploatowanie urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem; 6.Zakup i wymiana z własnych środków zużytych elementów sieci i urządzeń na pompowniach ścieków; 7.Pobieranie opłat za odprowadzanie nieczystości ciekłych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Gminy Garwolin, zgodnie z taryfą uchwaloną uchwałą Rady Gminy Garwolin; 8.Przeprowadzanie w okresach rozrachunkowych odczytów urządzeń pomiarowych znajdujących się na przyłączu kanalizacyjnym, a w razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych nieczystości ciekłych ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, w celu dokonania obciążenia użytkowników za odbiór nieczystości ciekłych; 9.Dokumentowanie wszystkich wpływów z tytułu opłat za odprowadzanie nieczystości ciekłych; 10.Bieżące kontrolowanie uiszczania opłat przez odbiorców usług; 11.Egzekwowanie należnych opłat i prowadzenie windykacji w imieniu Zamawiającego; 12.Przyjmowanie i załatwianie wszelkich reklamacji związanych z odprowadzaniem nieczystości ciekłych; 13.Prowadzenie ewidencji odbiorców; 14.Prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej sprzedaży – odbioru nieczystości ciekłych; 15.Prowadzenie całodobowego przyjmowania zgłaszanych awarii, 16.Podjecie działań w kierunku usunięcia awarii kanalizacyjnej w ciągu 2 godzin od chwili zgłoszenia; 17.Niezwłoczne i skuteczne usuwanie awarii urządzeń i sieci kanalizacji sanitarnej, które uniemożliwiają korzystanie z nich zgodnie z przeznaczeniem; 18.Powiadamianie użytkowników (osobiście lub przez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń) oraz Zamawiającego (faksem) o konieczności wstrzymania odbioru nieczystości ciekłych ze wskazaniem terminu, do którego ma on nastąpić oraz powodu wstrzymania; 19.Prowadzenie ewidencji usuwanych awarii dla udokumentowania konieczności ich wykonania; 20.Zapewnienie stałej sprawności technicznej i technologicznej urządzeń kanalizacji sanitarnej będących własnością Zamawiającego; 21.Zapewnienie dozoru technicznego wraz z kompleksowym serwisem gwarantującym utrzymanie właściwego stanu technicznego systemu kanalizacji sanitarnej; 22.Uiszczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, 23.Uiszczanie opłat, kar i podatków od nieruchomości związanych z kanalizacją. 24.Roczne przekazywanie opłat za czynsz dzierżawny w wysokości 1000 zł netto W czasie trwania umowy eksploatator w szczególności zobowiązany będzie do: 1.Zawierania umów z użytkownikami sieci kanalizacyjnej na odprowadzanie ścieków. 2.Bieżące kontrolowanie ilości i jakości odprowadzanych nieczystości ciekłych oraz przestrzegania warunków wprowadzenia nieczystości ciekłych do urządzeń kanalizacyjnych. 3.Określania parametrów technicznych potencjalnych użytkowników sieci kanalizacyjnej, wydawanie warunków technicznych na wykonanie nowych przyłączy do sieci po zaakceptowaniu przez gminę i udzielanie pozwoleń na podłączenia do sieci. 4.Nadzoru technicznego nad realizacją wydanych warunków technicznych, udziału w odbiorach robót zanikowych, końcowych i gwarancyjnych. 5.Prowadzenia dokumentacji elementów (urządzeń i obiektów) sieci. 6.Pobieranie opłat i egzekucji należności od odbiorców nie regulujących opłat za korzystanie z sieci. 7.Umożliwienia Właścicielowi przeprowadzania kontroli stanu technicznego infrastruktury i przyjmowania wniosków i zaleceń odnoszących się do stanu powierzonego majątku. 8.Uiszczania opłat i kar związanych z urządzeniami w przypadku przekroczenia norm określonych w właściwych przepisach.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.48.00.00-5, 50.80.00.00-3, 45.23.24.10-9, 45.33.00.00-9, 45.23.13.00-8, 50.51.10.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium..

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu metodą spełnia lub nie spełnia w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu metodą spełnia lub nie spełnia w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu metodą spełnia lub nie spełnia w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu metodą spełnia lub nie spełnia w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu metodą spełnia lub nie spełnia w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.garwolin-gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16 08-400 Garwolin pokój 209…

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.05.2013 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16 08-400 Garwolin pokój 100.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zostaw komentarz