OGŁOSZENIE o unieważnieniu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na ”Zakup pierwszego wyposażenia do nowo powstałych świetlic w miejscowościach Jagodne, Wola Władysławowska, Taluba”

 w Archiwum przetargów

Garwolin 2013-07-15

TIP 271.10.2013                                

OGŁOSZENIE

o unieważnieniu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego

na ”Zakup pierwszego wyposażenia do nowo powstałych świetlic w miejscowościach Jagodne, Wola Władysławowska, Taluba”

W związku z toczącym się postępowaniem o ustalenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 euro na „Zakup pierwszego wyposażenia do nowo powstałych świetlic w miejscowościach Jagodne, Wola Władysławowska, Taluba”, informuję, iż na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z poźn. zm) zwaną dalej ustawą unieważniam wyżej wymienione postępowanie, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

UZASADNIENIE

W dniu 08.07.2013 r. Zamawiający dokonał otwarcia oferty złożonej do postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup pierwszego wyposażenia do nowo powstałych świetlic w miejscowościach Jagodne, Wola Władysławowska, Taluba”. W wyniku otwarcia złożonej oferty w w/w postępowaniu, Zamawiający poznał kwotę jaka została przedstawiona przez Wykonawcę i uznał że kwota jaką może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia jest znacznie niższa niż złożona oferta na wykonanie zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie   na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z poźn. zm).

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż postępowanie o w/w zamówienie publiczne zostanie wszczęte ponownie w najbliższym czasie. Zgodnie z art. 93 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy przedmiotu tego samego zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

Zostaw komentarz