Zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu niezbędnego do realizacji zajęć do 5 szkół podstawowych z terenu Gminy Garwolin w ramach realizacji projektu POKL.09.01.02-14-090/13-00 pn. Uczymy się bawiąc …

 w Archiwum przetargów

 Garwolin: Zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu niezbędnego do realizacji zajęć do 5 szkół podstawowych z terenu Gminy Garwolin w ramach realizacji projektu POKL.09.01.02-14-090/13-00 pn. Uczymy się bawiąc – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 375042 – 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Garwolin, ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin, woj. mazowieckie, tel. 025 6820560 w. 57, faks 025 6820567.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu niezbędnego do realizacji zajęć do 5 szkół podstawowych z terenu Gminy Garwolin w ramach realizacji projektu POKL.09.01.02-14-090/13-00 pn. Uczymy się bawiąc – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Sprzedaż i dostawa kompletnych i wolnych od wad pomocy dydaktycznych i sprzętu niezbędnego do realizacji zajęć do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Garwolin w ramach realizacji projektu nr POKL.09.01.02-14-090/13-00 pn. Uczymy się bawiąc – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wyspecyfikowaniem rodzaju i ilości asortymentów stanowiących przedmiot dostawy zawarto w załączniku nr 1a i 1b do załącznika nr 1 SIWZ – formularza ofertowego. Placówki oświatowe, do których należy dostarczyć pomoce dydaktyczne to: -Szkoła Podstawowa w Rębkowie Rębków, ul. Starowiejska 8, 08-410 Wola Rębkowska -Szkoła Podstawowa Ruda Talubska Ruda Talubska Ul. Akacjowa 10, 08-400 Garwolin -Szkoła Podstawowa w Wilkowyi Wilkowyja 50, 08-410 Wola Rębkowska -Szkoła Podstawowa w Woli Rębkowskiej Ul. Długa 90, 08-410 Wola Rębkowska -Szkoła Podstawowa w Woli Władysławowskiej Wola Władysławowska 27, 08-410 Wola Rębkowska O terminie dostawy należy powiadomić telefonicznie Zamawiającego 2 dni wcześniej. Wszystkie pomoce dydaktyczne i sprzęt muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych. Dostarczone towary (produkty) muszą posiadać aktualne atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodności producentów na podstawie pozytywnych badań przeprowadzonych w laboratoriach posiadających akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji i spełniać wszystkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. Nazwy własne użyte w opisie przedmiotu zamówienia, określające typ produktu lub producenta, zostały podane przykładowo w celu określenia minimalnych oczekiwanych parametrów jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych produktu. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w SIWZ jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów jakościowych, użytkowych i funkcjonalnych, które muszą być na poziomie nie niższym od wskazanych przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą jego szczegółowy opis, specyfikację oraz zdjęcie, z których w sposób niebudzący wątpliwości Zamawiającego powinno wynikać, że oferowany produkt ma nie gorsze parametry jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe, niż określony przez Zamawiającego…

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 32.32.00.00-2, 32.32.20.00-6, 30.21.31.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: POKL.09.01.02-14-090/13-00 pn. Uczymy się bawiąc – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • REMI s.c. Jacek Łyżwiński, Renata Toepler – Łyżwińska,, Ul. Szafarzy 71, 04-445 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 83840,65 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 83840,65
  • Oferta z najniższą ceną: 83840,65 / Oferta z najwyższą ceną: 83840,65
  • Waluta: PLN.
Zostaw komentarz