Nabór kandydatów do udziału w pracy Komisji Konkursowej

 w Współpraca z organizacjami pozarządowymi

O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY GARWOLIN DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

– nabór kandydatów do udziału w pracy Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2014 roku ogłoszonych przez Gminę Garwolin.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn.zm.) w skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizację pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3, biorące udział w konkursie.

 

Celem niniejszego ogłoszenia jest utworzenie listy kandydatów na członków Komisji Konkursowych wskazanych przez organizacje lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach Komisji Konkursowej. Każdorazowo po ogłoszeniu konkursu, uwzględniając rodzaj zadań, na które został ogłoszony konkurs Wójt Gminy Garwolin powoła do Komisji Konkursowej osoby z listy kandydatów z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe/podmioty biorące udział w danym konkursie oraz osób, których powiązania z organizacją pozarządową/podmiotem mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności podczas oceniania ofert.

W związku z powyższym organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ww. ustawy mogą zgłaszać kandydatów do Komisji Konkursowej za pomocą formularza załączonego do niniejszego ogłoszenia.

Zadaniem Komisji Konkursowej jest:

  1. ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych
    w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie,
  2. proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert,
  3. sporządzenie protokołu z przebiegu prac komisji.

Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Wymagania ogólne dla członków Komisji Konkursowych:

  1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
  2. nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert,
  3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

Zgłoszenie należy dostarczyć do Urzędu Gminy Garwolin, ul. Mazowiecka 16 do dnia 24.01.2014 r. na  formularzu zamieszczonym poniżej.

Zostaw komentarz