Aneks nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Sulbiny (ulice Górna, Dębowa, Warszawska) oraz części miejscowości Sławiny ”

 w Archiwum przetargów

Garwolin 2014-04-17

TIP 271.1.2014                                    

 

Aneks nr 1

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Sulbiny (ulice Górna, Dębowa, Warszawska) oraz części miejscowości Sławiny

Gmina Garwolin, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)modyfikuje SIWZ na.: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Sulbiny (ulice Górna, Dębowa, Warszawska) oraz części miejscowości Sławiny w następujący sposób:

  1. Rozdział I punkt 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczący zakresu przedsięwzięcia, otrzymuje brzmienie:

Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Sulbiny (ulice Górna, Dębowa, Warszawska) oraz części miejscowości Sławiny:

– kanał grawitacyjny PVC 200 – 3217,50 mb

– kanał tłoczny PE PN10 ø 90 – 465,00 m

– pompownia P1 ø 1,2 m z pompami MSV – 80 – 14M – 2 kpl.

– wykonanie inwentaryzacji technicznej powykonawczej

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych w zakresie zaproponowanych materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosowania dokumentów potwierdzających parametry tych materiałów lub urządzeń oraz przedłożenia listy referencyjnej z obiektami, gdzie wbudowane zostały zaproponowane zamienniki. W sytuacji, gdy Wykonawca zamierza zastosować inne materiały i urządzenia niż podane w dokumentacji projektowej (materiały i urządzenia równoważne) winien dołączyć do oferty wykaz zawierający materiały i urządzenia zawarte w dokumentacji projektowej oraz podać ich równoważniki (nazwy materiałów i urządzeń zaproponowanych w ofercie). Do wykazu wówczas należy dołączyć stosowne dokumenty zawierające parametry techniczne zaproponowanych równoważnych rozwiązań.

Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót, dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót na podstawie, której Wykonawcy zobowiązani są do opracowania kosztorysu ofertowego zgodne ze wzorem załącznika nr 8 do SIWZ.

CPV:

  • 45.11.12.00 Roboty ziemne
  • 45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia ścieków
  • 45232423-3 – Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków”

 

  1. Rozdział III §2 pkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (wzór umowy) dotyczący zakresu przedsięwzięcia otrzymuje brzmienie:

„Zakres przedsięwzięcia obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno – ciśnieniowym:

– kanał grawitacyjny PVC 200 – 3217,50 mb

– kanał tłoczny PE PN10 ø 90 – 465,00 m

– pompownia P1 ø 1,2 m z pompami MSV – 80 – 14M – 2 kpl.

– wykonanie inwentaryzacji technicznej powykonawczej

  1. Rozdział II punkt 3 pkt 15 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczący wykazu oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu otrzymuje brzmienie:

Wypełniony kosztorys ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ”

  1. Rozdział III pkt. 10 ppkt 1 dotyczący opisu sposobu obliczania ceny otrzymuje brzmienie:

„Cena netto i brutto musi zostać obliczona na podstawie przedmiaru robót załączonego do SIWZ, zgodnie z którym Wykonawcy zobowiązani są do opracowania kosztorysu ofertowego zgodnie ze wzorem załącznika nr 8 do SIWZ.”

  1. Inne postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

                                                                          Z poważaniem

                                  Wójt gminy Garwolin                                                                                        

                                                 Tomasz Łysiak

Opracował:

Marcin Kołodziejczyk – Kierownik referatu techniczno- inwestycyjnego i planowania przestrzennego

tel. (025) 682 05 60 w. 62, fax. (025) 682 05 67

Zostaw komentarz