Aneks nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Sulbiny (ulice Górna, Dębowa, Warszawska) oraz części miejscowości Sławiny ”

 w Archiwum przetargów

Garwolin 2014-05-05

TIP 271.1.2014                                    

 

Aneks nr 2

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Sulbiny (ulice Górna, Dębowa, Warszawska) oraz części miejscowości Sławiny

Gmina Garwolin, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)modyfikuje SIWZ na.: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Sulbiny (ulice Górna, Dębowa, Warszawska) oraz części miejscowości Sławiny w następujący sposób:

  1. Rozdział II punkt 7 ust 9 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczący opakowania oferty, otrzymuje brzmienie:

Na opakowaniu (opakowaniach) należy umieścić napis:

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Sulbiny (ulice Górna, Dębowa, Warszawska) oraz części miejscowości Sławiny”

Nie otwierać do dnia 12.05.2014 r. do godz. 1100

oraz dokładną nazwę i adres Wykonawcy (aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia wpływu po terminie).

  1. Rozdział II Punkt 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczący miejsca i terminu składania ofert otrzymuje brzmienie:

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Garwolinie
    ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin, pokój nr
    100 tj. sekretariat w terminie do dnia 12.05.2014 roku do godziny 1030.
  2. Oferty złożone po terminie określonym w pkt. „a” zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
  1. Rozdział II Punkt 9 ust 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczący otwarcia i badania ofert otrzymuje brzmienie:

Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 12.05.2014 r. o godz. 1100 do siedziby Zamawiającego (Urząd Gminy w Garwolinie, ul. Mazowiecka 16) do pok. nr 209.

  1. Inne postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

                                                                        Z poważaniem

                                                                                         Wójt gminy Garwolin                                                                                        

                                                                                                        Tomasz Łysiak

Zostaw komentarz