POSTANOWIENIE Wójt Gminy Garwolin

 w Obwieszczenia

Garwolin, 01.07.2014r.

TIP.6733.2.2014

POSTANOWIENIE

Wójt Gminy Garwolin, po rozpatrzeniu wniosku Szymona Przybytka, Pile Elbud Kraków Sp. z o.o., ul. Wadowicka 12, 30-415 Kraków – pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie reprezentowanej przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Warszawie, o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na remoncie linii elektroenergetycznej 110 kV Kozienice – Garwolin na odcinku od słupa 111 do słupa 136 na terenie jednostek ewidencyjnych Ruda Talubska, Lucin, Czyszkówek oraz na terenie Miasta Garwolin, na podstawie art. 98 § 1 i art. 101 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.),

postanawia

zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

 

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 17.03.2014r. Szymon Przybytek z Pile Elbud Kraków Sp. z o.o., ul. Wadowicka 12, 30-415 Kraków – pełnomocnik PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie reprezentowanej przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Warszawie, wystąpił o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na remoncie linii elektroenergetycznej 110 kV Kozienice – Garwolin na odcinku od słupa 111 do słupa 136 na terenie jednostek ewidencyjnych Ruda Talubska, Lucin, Czyszkówek oraz na terenie Miasta Garwolin. W dniu 01.07.2014r. do urzędu wpłynął wniosek Pana Szymona Przybytka o zawieszenie postępowania w powyższej sprawie i wystąpienie do właściwego Sądu z wnioskiem o wyznaczenie kuratora dla zmarłych stron postępowania.

W toku prowadzonego postępowania okazało się, iż część właścicieli nieruchomości znajdujących się na obszarze oddziaływania przedmiotowej inwestycji nie żyje, zaś ich następcy prawni nie są znani, z uwagi na nieprzeprowadzenie postępowań spadkowych.

Zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Spełnienie wskazanego obowiązku nie jest możliwe w sytuacji gdy strona postępowania nie żyje i nie przeprowadzono po niej postępowania spadkowego i nie działa za nią zarządca masy spadkowej.

W tym stanie rzeczy wniosek o zawieszenie toczącego się postępowania i wystąpienie na podstawie art. 30 § 5 kpa do Sądu z wnioskiem o wyznaczenie kuratora jest w pełni uzasadniony i konieczny.

Wystąpienie do Sądu o wyznaczenie kuratora znajduje oparcie w art. 99 kpa. Zgodnie z przywołanym przepisem organ administracji publicznej, który z przyczyny określonej w art. 97 § 1 pkt 1-3 zawiesił postępowanie wszczęte z urzędu, poczyni równocześnie niezbędne kroki w celu usunięcia przeszkody do dalszego prowadzenia postępowania. tak samo postąpi organ w razie zawieszenia z tej samej przyczyny postępowania wszczętego na żądanie strony, jeżeli interes społeczny przemawia za załatwieniem sprawy.

Zgodnie z art. 98 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowania zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu. Wójt Gminy Garwolin uznając, że w powyższej sprawie spełnione zostały przesłanki zawieszenia postępowania na wniosek strony składającej wniosek, orzekł jak w sentencji.

Jeżeli w okresie 3 lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania (wniosek) uważa się za wycofane (art. 98§2 KPA).

Umorzenie postępowania może nastąpić wcześniej, niż przed upływem 3 lat, o ile wnioskodawca wycofa swój wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

 

Otrzymują:

  1. Strony postępowania.
  2. a/a

Opracowała: Agnieszka Sztylka – Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych – tel. /25/ 682-05-60 wew. 34

Zostaw komentarz