Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

 w Obwieszczenia

KS.6220.6.2014

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 15 lipca 2014 roku

         Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 z późn. zm.) w powiązaniu z art. 33, art. 34 oraz art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 15.07.2014 r., zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1319W Wola Rębkowska – Miętne – Stary Puznów w km 4+093 ÷9+800 w obrębie działek nr 613, 566 położonych w miejscowości Jagodne, w obrębie działki nr 219 położonej w miejscowości Nowy Puznów oraz w obrębie działki nr 329 położonej w miejscowości Stary Puznów, gm. Garwolin”. Inwestorem będzie Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie z/s Wola Rębkowska ul. Przemysłowa 45, 08-410 Garwolin.

Informuję, że strony postępowania na podstawie art. 10§ 1 K.P.A. mają prawo uczestniczyć w każdym studium toczącego się postępowania.

W związku z powyższym informuje się, że z treścią postanowienia i aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Garwolinie ul. Mazowiecka 16, pokój nr 200 w godz. 800 – 1530, w terminie 7 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia.

Wójt Gminy Garwolin

(-)

Tomasz Łysiak

Zostaw komentarz