OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rębkowie w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła

 w Archiwum przetargów

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – roboty budowlane Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rębkowie w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła

Garwolin: Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rębkowie w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 215124 – 2014

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Garwolin, ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin, woj. mazowieckie, tel. 025 6820560 w. 57, faks 025 6820567.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.garwolin-gmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rębkowie w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie wykonanie placu zabaw obejmuje zaprojektowanie i wykonanie szkolnego placu zabaw zlokalizowanego w: 3.1. Rębkowie, na działce nr ewid. 218, jako mały plac zabaw, tj. o łącznej powierzchni ok. 240 m2, w tym: nawierzchnia bezpieczna ok 150 m2 nawierzchnia komunikacji ok 20 m2 nawierzchnia trawiasta ok. 70 m2. Zamierzenie budowlane realizowane będzie w ramach programu Radosna Szkoła, zgodnie z Uchwałą Nr 112/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. Rady Ministrów z późniejszymi zmianami i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. z późniejszymi zmianami. Szkolne place zabaw są przeznaczone dla dzieci w młodszym wieku szkolnym z klas I – III. 3.2. Ukształtowanie terenu: Na obszarze inwestycji nie występują większe spadki terenu, w związku z tym nie przewiduje się większych prac ziemnych, a jedynie korekty istniejącego ukształtowania terenu w miejscu lokalizacji placu zabaw. Szczegółowy zakres zamówienia określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót na podstawie, której Wykonawcy zobowiązani są do wypełnienia formularza ofertowego zgodne ze wzorem załącznika nr 1 do SIWZ…

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9, 71.32.00.00-7, 45.11.27.23-9, 45.22.38.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Warszawski Fundusz Rozwoju Inwstycji Sp. z o.o. ul. Opaczewska 34/1, 02-372 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 103.821,14 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 126.690,00
  • Oferta z najniższą ceną: 126.690,00  / Oferta z najwyższą ceną: 126.690,00
  • Waluta: PLN.

 

Zostaw komentarz