ZARZĄDZENIE NR 65/2014 Wójta Gminy Garwolin z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w gminie Garwolin

 w Obwieszczenia

ZARZĄDZENIE NR 65/2014

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 21 lipca 2014 r.

w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w gminie Garwolin

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuje Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną jako organ doradczy w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz architektury w składzie:

1) Pani Agnieszka Niezabitowska – rekomendowany przez OIU – Przewodniczący Komisji,

2) Pan Grzegorz Chojnacki – rekomendowany przez OIU,

3) Pan Marcin Kołodziejczyk – Kierownik Referatu Techniczno – Inwestycyjnego

     i Planowania Przestrzennego.

§ 2

  1. Organizację i tryb działania Komisji określa regulamin, stanowiący załącznik nr 1niniejszego zarządzenia.
  2. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzania.

§ 3

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Zostaw komentarz