Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

 w Obwieszczenia

KS.6220.7.2015

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 28 grudnia 2015 roku

o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:

„Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 362/1, 358/5, 356/5 (obręb 20) w miejscowości Taluba, gm. Garwolin”.

Zawiadamiam na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) o wydaniu w dniu 28 grudnia 2015 r. decyzji umarzającej postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 362/1, 358/5, 356/5 (obręb 20) w miejscowości Taluba, gm. Garwolin”. Inwestorem będzie firma R. Power Solar Centrum Sp. z o.o. Warszawa ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa.

W zawiązku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16, pokój nr 200 w godz. 800 – 1530.           

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom w drodze publicznego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin, w miejscowości Taluba, gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na stronach internetowych: www.garwolin-gmina.pl i www.e-bip.pl.

Spełniając wymogi ustawy informuję, że od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Za okres doręczenia uważa się okres 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Garwolin

(-)

Marcin Kołodziejczyk

Zostaw komentarz