Przetarg nieograniczony na „Rozbudowę budynku Zespołu Szkół im. ks. B. Markiewicza w miejscowości Ruda Talubska, gm. Garwolin – kontynuacja”

 w Archiwum przetargów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
   
   

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Garwolin , ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin, woj. mazowieckie, tel. 025 6820560 w. 57, faks 025 6820567.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. ks. B. Markiewicza w miejscowości Ruda Talubska, gm. Garwolin – kontynuacja.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje roboty budowlane – rozbudowa i nadbudowa wraz z remontem części istniejącej budynku (dachy wraz z robotami uzupełniającymi, kominy, wykończenie kominów, stolarka i ślusarka zewnętrzna z dachem aluminiowo – szklanym, dopasowanie do wymogów p.poż., stan wykończeniowy wewnętrzny – stolarka, ślusarka wewnętrzna, balustrady, parapety, roboty wykończeniowe budowlane – murowanie ścianek, posadzki, elewacja – docieplenie ścian budynku, dostawa i montaż windy, opaska wokół budynku, wejścia, daszki), roboty elektryczne (roboty demontażowe, zasilanie obiektu – szafka złączowo – pomiarowa, wewnętrzne linie zasilające i tablice rozdzielcze, wewnętrzna instalacja elektryczna budynku, instalacja odgromowa, instalacja komputerowa, instalacja monitoringu, instalacja elektryczna nagłośnienia), roboty sanitarne (instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacyjna, instalacja wentylacji, odprowadzenie wody opadowej z dachów). Zamówienie obejmuje wykonanie robót wyszczególnionych i określonych ilościowo w przedmiarach robót, będących załącznikami do specyfikacji. Wykonawca obejmie rękojmią i gwarancją wszelkie prace, które zostały wykonane przez poprzedniego Wykonawcę. Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót, dokumentacja projektowa i techniczna oraz inwentaryzacja powykonawcza na podstawie, której Wykonawcy zobowiązani są do opracowania kosztorysu ofertowego zgodne ze wzorem załącznika nr 8 do SIWZ. Wykonawca będzie wykonywał roboty budowalne na obiekcie w którym odbywają się zajęcia szkolne. Na czas prowadzenia przez Wykonawcę robót szkoła nie zostanie zamknięta i będzie funkcjonowała w normalnym trybie. Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt do zabezpieczenia stref roboczych nie powodujących utrudnień w odbywaniu się zajęć szkolnych. Przed złożeniem oferty Wykonawca ma prawo dokonać oględzin obiektu, na którym wykonywane będą prace stanowiące przedmiot składanej oferty, celem zapoznania się ze stanem technicznym obiektu, infrastruktury, występującymi utrudnieniami, warunkami realizacji zamówienia. Wykonawca winien wskazać dzień oględzin obiektu z 2- dniowym wyprzedzeniem wraz ze wskazaniem ilości osób uczestniczących w oględzinach obiektu..

II.1.5)

   
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.40.00.00-1, 45.45.00.00-6, 45.31.00.00-3, 45.23.24.60-4, 45.26.10.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.07.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1)Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 30.000,00 zł. (słownie złotych: trzydzieści tysięcy złotych) w terminie określonym w punkcie 8 (termin składania ofert) do godziny 1130 na konto Gminy Garwolin w Banku Spółdzielczym w Garwolinie o Nr: 42 9210 0008 0000 0055 2000 0010. 2) Wadium może być wnoszone w: -pieniądzu, (w formie przelewu), -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, -gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.275 z późn. zm.). 3) Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 4) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 5) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania oferty. 6) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 3, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 9) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10) Terminem wniesienia wadium w formie pieniądza jest termin wpływu na konto Zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 90
 • 2 – Gwarancja – 10

IV.2.2)

   

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.garwolin-gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16 08-400 Garwolin pokój 208.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.03.2016 godzina 11:30, miejsce: Urząd Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16 08-400 Garwolin (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Czy istnieje możliwość przedstawienia kilku robót budowlanych zrealizowanych w ciągu jednego roku, o łącznej wartości 1 000 000,00 zł?  

ODP: Nie, warunkiem udziału w postępowaniu jest przedstawienie wykazu wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane związane z budową, przebudową, remontem, adaptacją obiektu budowlanego (budynku). Każda robota budowlana o wartości min. 1 000 000,00 PLN brutto.

 2. Prosimy o sprecyzowanie formy kosztorysów jaką Zamawiający wymagana na etapie składania oferty. Czy wymagane są kosztorysy w formie uproszczone czy szczegółowej? Jeśli Zamawiający wymaga załączenia do oferty kosztorysów w formie szczegółowej prosimy o zamieszczenie przedmiarów w formie edytowalnej.

ODP: Zamawiający wymaga złożenia kosztorysu ofertowego.

 3. Prosimy o zamieszczenie dokumentacji projektowej wraz z przedmiarem na stronie Zamawiającego.

ODP: Dokumentacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

 4. Prosimy o sprecyzowanie sposobu rozliczenia inwestycji. Czy rozliczenie ma charakter ryczłtowy czy na podstawie kosztorysów powykonawczych.

ODP: Rozliczenie inwestycji na podstawie kosztorysów powykonawczych w oparciu o kosztorys ofertowy.

5. Zgodnie ze Specyfiką Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający wymaga spełnienia warunku osób zdolnych do wykonania zamówienia w zakresie kierowników robót, natomiast zgodnie z załącznikiem nr 5 zamieszczonym przez Zamawiającego, uwzględnia również pracowników fizycznych o których nie ma informacji w SIWZ. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga spełnienia warunków ujętych w SIWZ wyłącznie dla kierowników.  

ODP: Zamawiający wymaga spełnienia warunków ujętych w SIWZ wyłącznie dla kierowników robót. Zamawiający nie dokonuje oceny wskazanych pracowników fizycznych. Dane podane w załączniku nr 5 do SIWZ odnośnie osób fizycznych stanowią jedynie charakter poglądowy i Zamawiający prosi o wskazanie pracowników fizycznych natomiast nie kieruje się żadnymi kryteriami oceny i kwalifikacji wskazanych pracowników fizycznych.

6. Czy poprzedni Wykonawca instalował jakiś sprzęt? Problematyczne będzie stwierdzenie stanu technicznego zamontowanych urządzeń.

ODP: Zamontowany sprzęt to centrala wentylacyjna bez automatyki i okablowania oraz dwa wentylatory dachowe bez okablowania. Załączono DTR dla centrali.

7. Czy Zamawiający posiada protokoły odbioru poszczególnych etapów realizacji zamówienia za okres wykonany przez poprzedniego Wykonawcę?

ODP: Zamawiający posiada protokoły odbiorów poszczególnych robót, lecz nie posiada operatu powykonawczego na wykonane prace (oświadczeń, certyfikatów, atestów itp.).

8. Prosimy o zamieszczenie wykazu stolarki wraz z parametrami, która wchodzi w zakres zamówienia.

ODP: Wykaz stolarki zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. 

9. Prosimy o zamieszczenie projektu zadaszania nad pomieszczeniem obserwatorium.

ODP: Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego widoki i perspektywę.

10. Prosimy o sprecyzowanie parametrów dotyczących sufitów podwieszanych.

ODP: Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm, płyty sufitowe Sofit, 60/60/1,5 cm wykonane ze skalnej wełny mineralnej, niepalne, niewrażliwe na wilgoć oraz odporne na rozwój pleśni i grzybów.

11.Prosimy o zamieszczenie rzutu rozmieszczenia kabin sanitarnych.

ODP: Opis i rzut pomieszczeń zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. 

12. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie wykładziny z tworzyw sztucznych innego producenta przy zachowaniu odpowiednich parametrów technicznych produktu?

ODP: Zastosowane materiały mogą być równorzędne pod warunkiem dotrzymania tych samych parametrów technicznych, spełnieniu takich samych wymagań jakie posiada wskazana w przedmiarze wykładzina z tworzyw sztucznych (grubość całkowita min. 2,5mm, grubość warstwy użytkowej min. 1,2 mm, odporna na zarysowania, dostosowana do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu klasa 4, antypoślizgowa klasy R11, trudno zapalna, itp.).

 

13. Prosimy o sprecyzowanie wymaganych parametrów punktów dostępu internetu ,,Acces Piont’’

 

ODP: Router z minimum ośmioma portami LAN  z funkcjonalnością acces pointa umożliwiającego konfiguracje zarządzanie sieci radiowej (podgląd aktywnych klientów zarejestrowanych w sieci, aktywnych acces pointów zarejestrowanych w sieci) w sposób centralny przez aplikację instalowaną na osobnym PC bądź poprzez funkcjonalność na wybranym routerze pełniącym funkcję managera dla sieci radiowej. Procesor minimum typu Atheros 600MHz lub równoważny. W Przypadku routera/acces pointa umieszczonego w szafie rack konieczność posiadania złącza ufl lub rpsma w celu zastosowania pigtaili i wyprowadzenia anteny/anten na zewnątrz szafy.

 

14. Prosimy o sprecyzowanie ilości mikrofonów bezprzewodowych – poz. 258 przedmiaru.

ODP: 2 szt.  

15. Prosimy o sprecyzowanie parametrów dotyczących głośników – poz. 259 i 259 przedmiaru. 

ODP: Głośniki 6W z transformatorem lub ZT-507 10W.

16. Prosimy o sprecyzowanie wymaganych parametrów armatury sanitarnej tj. baterie, umywalki wraz z półpostumentem, pisuary, ustępy typu kompakt,

ODP: Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm. Umywalki pojedyncze porcelanowe szer. 50cm z syfonem gruszkowym + pół postumenty porcelanowe do umywalek i zlewozmywaka. Zlew z polipropylenu o wym. wew. 400/400/300 mm – odporny na substancje chemiczne z syfonem gruszkowym. Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym, zakrywające odpływ rury i podłączenia. Ustępy z płuczką ustępową typu „kompakt” zakrywające rurę odpływową – przyległe do ściany.

17. Prosimy o zamieszczenie karty technicznej doboru centrali wentylacyjnej.

ODP: Dokumentacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

18. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie centrali wentylacyjnej innego producenta przy zachowaniu odpowiednich parametrów technicznych produktu?

ODP: Centrala wentylacyjna została zamontowana z wyjątkiem automatyki i okablowania wymienionych w przedmiarze. Zamawiający zezwala na zmianę centrali wentylacyjnej na równorzędną pod warunkiem dotrzymania tych samych parametrów technicznych.

19. Prosimy o zamieszczenie projektu instalacji wentylacji w celu możliwości dokonania wyceny pozycji 309 przedmiaru.

ODP: Dokumentacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

 

20.W nawiązaniu do w/w sprawy zwracam się z prośbą o zamieszczenie informacji ile prac w ramach pierwotnego zamówienia zakończył ówczesny wykonawca.

 

ODP: Poprzedni Wykonawca wykonał ok. 70 % wartości zamówienia, jednakże na etapie obecnego postępowania zostały dodane również nowe prace.

 

21. Czy Zamawiający wymaga sporządzenia charakterystyki energetycznej budynku?

ODP. Zamawiający nie wymaga sporządzenia charakterystyki energetycznej budynku, gdyż ta jest w projekcie budowlanym.  

22. Prosimy o zamieszczenie projektu systemowego dachu aluminiowego.

ODP. Zamieszczono widoki i perspektywę, tylko to posiada Zamawiający.

 

23. Czy w zakres zamówienia wchodzi dostarczenie osprzętu Sali gimnastycznej tj. tablice sportowe, drabinki , osłony grzejników, siatki zabezpieczające?

ODP. W zakres zadania nie wchodzi dostarczenie osprzętu tj. tablice sportowe, drabinki , osłony grzejników, siatki zabezpieczające.

 

24. Podczas wizji lokalnej sporo wątpliwości budziła jakość wykonania luksferów. W istniejących szczelinach nie zauważyliśmy zbrojenia. Prosimy o informację czy poprzedni Wykonawca zastosował zbrojenie luksferów. Jeżeli nie, to czy należy uwzględnić zdemontowanie oraz ponowny montaż luksferów.

 ODP. Wykonawca wykonał murowanie ścian z pustaków szklanych prawidłowo, nie wykonał spoinowania, które jest ujęte w przedmiarze. 

25. Ze względu na brak możliwości dostania się do szybu windowego podczas wizji lokalnej prosimy o potwierdzenie, że szyb windowy został wykonany zgodnie z dokumentacją i nie ma większych odchyłek wymiarowych.

ODP. Szyb windowy wykonany zgodnie z dokumentacją.

 

26. Podczas wizji lokalnej zauważyliśmy, że w budynku znajduję się sporo niezainstalowanego osprzętu/materiału( tj. oprawy, płytki, ościeżnice, parapety). Prosimy o sprecyzowanie, że jako Wykonawca musimy wmontować wszystkie sprzęty/materiały znajdujące się aktualnie w budynku czy dostarczyć nowe materiały we własnym zakresie i je wmontować.

 

ODP. Materiały i sprzęt nie należą do Zamawiającego, należy wycenić nowe materiały/sprzęt i ich montaż.

 

27. Prosimy o informację odnośnie tego, czy zostały wykonane pomiary instalacji elektrycznej oraz czy zainstalowane oprawy spełniają wymagania dotyczące wartości natężenia oświetlenia?

ODP. Informujemy, iż pomiary instalacji elektrycznej ani poziomu natężenia oświetlenia nie zostały wykonane. Zainstalowane oprawy odpowiadają projektowanym, powinny spełniać wymagania użytkownika odnośnie poziomu natężenia oświetlenia.

28. Podczas wizji lokalnej zauważyliśmy, że nowa stolarka PCV nie jest zabezpieczona. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń, które zostały spowodowane zanim Wykonawcą przejął teren budowy Zamawiający nie będzie wymagał wymiany lub naprawy Stolarki PCV.

ODP. Stolarka wymaga odświeżenia i będzie ta czynność należała do nowego Wykonawcy.

29. Prosimy o sprecyzowanie zakresu prac odnośnie ościeżnic. Czy wmontowane już ościeżnice należy zdemontować i zainstalować nowe lub te same? Czy ościeżnice zostały już odebrane?

ODP. Ościeżnice zainstalowane, należy pozostawić za wyjątkiem 2 szt opisanych w przedmiarze i opisie robót do wykonania lub uzupełnić nie zamontowane.

30. Czy pomieszczenia wykończone tj. pomalowane, zostały już odebrane?

ODP. Pomieszczenie wykończone zostały warunkowo przekazane do użytku, należy uzupełnić roboty wykończeniowe lub poprawić zgodnie z przedmiarem. 

31. Prosimy o sprecyzowanie po czyjej stronie należy uporządkowanie terenu budowy oraz terenów przyległych po poprzednim Wykonawcy.

ODP. Uporządkowanie terenu budowy oraz terenu przyległego z odpadów, należy do Zamawiającego i będzie wykonany na dzień przekazania nowemu Wykonawcy.

32. Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie w jaki sposób należy zakryć kanały wentylacyjne m.in. w pomieszczeniach świetlicy i małej Sali gimnastycznej? Czy należy je obudować płytami g-k?

ODP. Kanały wentylacyjne i rurociągi należy obudować zgodnie z przedmiarem. 

 

33. Podczas wizji lokalnej zauważyliśmy zamontowane kamery. Prosimy o sprecyzowanie czy w zakres zamówienia wchodzi montaż instalacji CCTV lub jego dokończenie? Jeśli tak prosimy o zamieszczenie projektu instalacji CCTV.

 

ODP. W skład zamówienia wchodzi rozbudowa systemu monitoringu. Przedmiar umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

34. Podczas wizji lokalnej zauważyliśmy zaciek na elewacji znajdujący się na wysokości górnego odcinka szybu windowego. Prosimy o możliwość dodania pozycji przedmiarowej uwzględniającej usunięcie zacieków elewacji, jeśli wchodzi to w zakres prac nowego Wykonawcy.

ODP. Jest to zaciek od opadu deszczu, spowodowany brakiem dachu nad szybem windowym i będzie do usunięcia przez nowego Wykonawcę jeśli nie wyschnie.

 

35.W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia występuje zapis dotyczący konieczności dostarczenia wzoru umów z wszystkimi podwykonawcami do akceptacji na min. 7 dni przed podpisaniem umowy na realizację. Po przekazaniu informacji odnośnie wyboru najkorzystniejszej oferty w sposób określony w art. 27 umowę należy podpisać w czasie nie krótszym niż 5 dni. W związku z tym, czy Zamawiający dopuści przedstawienie przykładowych wzorów umów z podwykonawcami, a podwykonawcy będą zgłaszani zgodnie z zapisami wzoru umowy, czyli 7 dni przed wprowadzeniem ich na budowę.

ODP: Wykonawca zgodnie ze wzorem umowy przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą. Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana po dopełnieniu wszelkich formalności wskazanych we wzorze umowy oraz SIWZ.  

36. Prosimy o potwierdzenie możliwości zmiany podwykonawców lub w dalszych podwykonawców na etapie realizacji przy zachowaniu wszelkich standardów oraz wymaganego terminu wykonania zamówienia.

ODP: Zamawiający dopuszcza zmiany podwykonawców lub dalszych podwykonawców na etapie realizacji zamówienia zgodnie z § 8 pkt. 2-3 wzoru umowy.

37. Prosimy o potwierdzenie możliwości zastosowania materiałów równoważnych o parametrach takich samych lub lepszych dla wykładzin PCV.

ODP. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych pod warunkiem dotrzymania tych samych  lub lepszych parametrów technicznych, spełnieniu takich samych wymagań jakie posiada wskazana w przedmiarze wykładzina z tworzyw sztucznych (grubość całkowita min. 2,5mm, grubość warstwy użytkowej min. 1,2 mm, odporna na zarysowania, dostosowana do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu klasa 4, antyposlizgowa klasy R11, trudnozapalna, itp.).

 

38. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nie precyzuje wymagań dotyczących osób uczestniczących w procesie budowlanym tj. kierowników. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga jedynie kierownika z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń.

ODP: Zamawiający wymaga posiadania uprawnień (kierowników robót) niezbędnych do wykonania zamówienia. Zamówienie obejmuje roboty budowalne, sanitarne i elektryczne, zatem Wykonawca powinien wykazać kierowników robót z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.

 

39. Prosimy o umieszczenie szczegółowego kosztorysu dla działów 2.6, 2.7 i 2.8 w związku z brakiem informacji dotyczących wyposażenia rejestratorów, rodzajem przewodów, typów gniazd, sposobu mocowania szaf rack itp.

ODP. Zamieszczono szczegółowe przedmiaru dla działów. 2.6, 2.7 i 2.8.

40. Czy kamery IP mają być zamontowane wewnątrz czy na zewnątrz obiektu?

ODP. Kamery IP będą zamontowane w wewnątrz obiekty – 6 szt. i na zewnątrz – 4 szt. Zgodnie z pozycją nr 264 i 267 przedmiaru.

41. W pozycji 264 wykazano montaż wandaloodpornych obudów zewnętrznych kamer wraz z uchwytem szt. 15. Czy podana ilość jest prawidłowa? Podany typ kamery z poz. 267 nie zmieści się w obudowę wandaloodporną? Czy obudowy będą dla kamer z poz. 267 czy również dla innych?

ODP. Obudowy nie będą montowane. Poz. 264 „Montaż wandaloodpornych obudów zewnętrznych kamer wraz z uchwytem obmiar 15 kpl.” zostaje zmieniony na „Montaż kamer zewnętrznych KAMERA IP DAHUA DH-IPC-HFW1120SP – 4 kpl.”

42. W dziale 2.8 podali Państwo model switcha, który występuje w dwóch odrębnych pozycjach, prosimy o inf. na czym polega różnica?

ODP. W poz. 282 wystąpiła pomyłka dotycząca typu urządzenia wprowadzono poprawkę w szczegółowym przedmiarze robót.

 


 


 


 

 

 

 

 

 

Zostaw komentarz