Przetarg nieograniczony na „Rozbudowę budynku Zespołu Szkół im. ks. B. Markiewicza w miejscowości Ruda Talubska, gm. Garwolin – kontynuacja”

 w Archiwum przetargów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Garwolin , ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin, woj. mazowieckie, tel. 025 6820560 w. 57, faks 025 6820567.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.garwolin-gmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. ks. B. Markiewicza w miejscowości Ruda Talubska, gm. Garwolin – kontynuacja.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje roboty budowlane – rozbudowa i nadbudowa wraz z remontem części istniejącej budynku (dachy wraz z robotami uzupełniającymi, kominy, wykończenie kominów, stolarka i ślusarka zewnętrzna z dachem aluminiowo – szklanym, dopasowanie do wymogów p.poż., stan wykończeniowy wewnętrzny – stolarka, ślusarka wewnętrzna, balustrady, parapety, roboty wykończeniowe budowlane – murowanie ścianek, posadzki, elewacja – docieplenie ścian budynku, dostawa i montaż windy, opaska wokół budynku, wejścia, daszki), roboty elektryczne (roboty demontażowe, zasilanie obiektu – szafka złączowo – pomiarowa, wewnętrzne linie zasilające i tablice rozdzielcze, wewnętrzna instalacja elektryczna budynku, instalacja odgromowa, instalacja komputerowa, instalacja monitoringu, instalacja elektryczna nagłośnienia), roboty sanitarne (instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacyjna, instalacja wentylacji, odprowadzenie wody opadowej z dachów). Zamówienie obejmuje wykonanie robót wyszczególnionych i określonych ilościowo w przedmiarach robót, będących załącznikami do specyfikacji. Wykonawca obejmie rękojmią i gwarancją wszelkie prace, które zostały wykonane przez poprzedniego Wykonawcę. Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót, dokumentacja projektowa i techniczna oraz inwentaryzacja powykonawcza na podstawie, której Wykonawcy zobowiązani są do opracowania kosztorysu ofertowego zgodne ze wzorem załącznika nr 8 do SIWZ. Inwestycja rozliczana będzie na podstawie kosztorysów powykonawczych w oparciu o kosztorys ofertowy. Wykonawca będzie wykonywał roboty budowalne na obiekcie w którym odbywają się zajęcia szkolne. Na czas prowadzenia przez Wykonawcę robót szkoła nie zostanie zamknięta i będzie funkcjonowała w normalnym trybie. Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt do zabezpieczenia stref roboczych nie powodujących utrudnień w odbywaniu się zajęć szkolnych. Przed złożeniem oferty Wykonawca ma prawo dokonać oględzin obiektu, na którym wykonywane będą prace stanowiące przedmiot składanej oferty, celem zapoznania się ze stanem technicznym obiektu, infrastruktury, występującymi utrudnieniami, warunkami realizacji zamówienia. Dzień oględzin prosimy ustalić z Dyrektorem szkoły tel. 25/753-17-97..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.40.00.00-1, 45.45.00.00-6, 45.31.00.00-3, 45.23.24.60-4, 45.26.10.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.07.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1) Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 30.000,00 zł. (słownie złotych: trzydzieści tysięcy złotych) w terminie określonym w punkcie 8 (termin składania ofert) do godziny 1130 na konto Gminy Garwolin w Banku Spółdzielczym w Garwolinie o Nr: 42 9210 0008 0000 0055 2000 0010. 2) Wadium może być wnoszone w: -pieniądzu, (w formie przelewu), -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, – gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.275 z późn. zm.). 3) Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 4) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 5) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania oferty. 6) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 3, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 9) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10) Terminem wniesienia wadium w formie pieniądza jest termin wpływu na konto Zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty. 5) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane związane z budową, przebudową, remontem, adaptacją obiektu budowlanego (budynku). Każda robota budowlana o wartości min. 1000.000,00 PLN brutto

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga, posiadania uprawnień (kierowników robót) z branży budowlanej (uprawnienia konstrukcyjno – budowlane), branży sanitarnej oraz branży elektrycznej. Dotyczy również osób, którymi Wykonawca będzie dysponował wraz z jego podstawą.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty. Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w wysokości nie mniejszej niż na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 90
 • 2 – Gwarancja – 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.garwolin-gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16 08-400 Garwolin, pokój 209.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.03.2016 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16 08-400 Garwolin (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

1. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia występuje zapis o tym, że inwestycja zostanie rozliczona na podstawie kosztorysów powykonawczych, lecz w Umowie pkt. 5 ppkt. 2 występuje zapis, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty zaoferowanej w formularzu ofertowym. Prosimy o ujednolicenie zapisu dotyczącego sposobu rozliczenia wykonawcy.

ODP: Wykonawcy są zobowiązani do sporządzenia kosztorysu ofertowego zgodnie z zamieszczoną dokumentacją projektową, techniczną, inwentaryzacją powykonawczą oraz przedmiarem robót. Inwestycja rozliczana będzie na podstawie kosztorysów powykonawczych w oparciu o kosztorys ofertowy.

2. Prosimy o zamieszczenie: dokładniejszego projekty ogrodzenia terenu. Zamieszczony projekt ogrodzenia jest nieczytelny.

ODP: Schemat ogrodzenia – uszczegółowienie zamieszczony na stronie.

3. Prosimy o zamieszczenie: opisu technicznego oraz rysunków technicznych windy osobowej oraz rysunków technicznych szybu windowego.

ODP: Rzut oraz przekrój windy został zamieszczony na stronie.

 

4. Prosimy o zamieszczenie: opisu technicznego i kompletnej dokumentacji instalacji niskoprądowych i teleinformatycznych budynku. Dane zawarte w przedmiarze są niewystarczające do sporządzenia wyceny. Brak jest jakiejkolwiek dokumentacji technicznej dotyczącej instalacji nagłośnienia, instalacji monitoringu, instalacji komputerowej i instalacji zabezpieczenia pożarowego.

 

ODP: Zamawiający nie dysponuje szczegółowym projektem instalacji teleinformatycznej oraz monitoringowej. Projekt nagłośnienia został umieszczony na stronie. Instalacja zabezpieczenia pożarowego nie jest objęta przetargiem. Zamieszczono na stronie internetowej schemat instalacji komputerowej i monitoringu, wycenę należy dokonać w oparciu o przedmiar oraz wizję lokalną.

 

5. Prosimy o zamieszczenie: opisu technicznego i kompletnej dokumentacji instalacji elektrycznych i oświetlenia budynku. Dane zawarte w przedmiarze są niewystarczające do sporządzenia wyceny. Dokumentacja techniczna branży elektrycznej jest niekompletna.

 

ODP: Dokumentacja została zamieszczona na stronie (instalacja elektryczna – opis, wytyczne do sieci LAN).

 

 UWAGA!

W Poz. 274 zmienia się wymiar listwy elektroinstalacyjnej z 25 x 40 na 40 x 90, oraz dodaje się 10 ramek podwójnych kanałowych.

Poz. 274 otrzymuje brzmienie:

KNNR -5 0110-04 Listwy elektroinstalacyjne LN 40x 90 + łącznik z PCW (naścienne, przypodłogowe i scienne) przykręcane do cegły, wyposazone w 10 podwojnych ramek kanałowych – 30 m.

 

Zostaw komentarz