Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Garwolin

 w Aktualności

Dnia 10 czerwca 2016 roku odbyła się XIII sesja Rady Gminy Garwolin, podczas której udzielone zostało absolutorium Panu Marcinowi Kołodziejczykowi – Wójtowi Gminy Garwolin, będące wyrazem pozytywnej oceny działalności w zakresie wykonania budżetu za rok ubiegły.

alt

Akt prawny w postaci absolutorium został poprzedzony złożeniem przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu zarówno Radzie Gminy Garwolin jak i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Siedlcach w terminie do 31 marca b.r. Wraz z tym sprawozdaniem przedłożone zostały sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury działających na terenie naszej gminy oraz informacja o stanie mienia gminy, a także wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych. Oprócz w/w dokumentów, Wójt Gminy przekazał organowi stanowiącemu oraz organowi nadzoru i kontroli sprawozdania finansowe za rok 2015.

Pan Marcin Kołodziejczyk podziękował Radnym za udzielone zaufanie i pozytywną ocenę w postaci absolutorium i zaznaczył, że realizacja założeń budżetowych nie byłaby możliwa, gdyby nie dobra współpraca z Radą Gminy, która budżet uchwala oraz praca i zaangażowanie wszystkich pracowników Urzędu Gminy, Sołtysów oraz Dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy.alt

Gościliśmy Pana Mirosława Walickiego – Dyrektora Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Miętnem, który poinformował o działalności biura. Ponadto na sesję przybył podinspektor Piotr Moreń – Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie, który przedstawił informacje na temat stanu bezpieczeństwa i porządku w gminie Garwolin. Rozpatrzono również projekt uchwały Rady Gminy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żelechowie. Radni podjęli między innymi uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Garwolin na 2016 rok na realizację zadania pn.: „Zakup średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych na potrzeby jednostek OSP z terenu Gminy Garwolin”. 

 

{gallery}2016/sesjaXIII{/gallery}

Zostaw komentarz