Ogłoszenie o konsultacjach

 w Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Garwolin, dn. 5 października 2016 r.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Garwolin

            Na podstawie Uchwały Nr XXX/210/2010 Rady Gminy Garwolin z dnia 9 lutego 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Garwolin ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Garwolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 września 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Przedmiot konsultacji

Projekt Programu współpracy Gminy Garwolin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Cel konsultacji

Poznanie uwag i opinii do projektu Programu w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji i wypracowania wspólnego stanowiska co do dalszej współpracy w roku 2017. Uwagi i opinie, zaprezentowane w trakcie konsultacji, uwzględniane są przy podejmowaniu ostatecznej decyzji, ale nie są wiążące dla Rady Gminy.

Ramy czasowe

Termin rozpoczęcia konsultacji – 5 października 2016 r.

Termin zakończenia konsultacji – 21 października 2016 r.

Forma konsultacji

Konsultacje w formie uwag pisemnych zgłaszanych za pomocą formularza osobiście lub pocztą na adres Urzędu Gminy Garwolin, ul. Mazowiecka 16, 08 – 400 Garwolin, bądź na adres mailowy   mkaras@garwolin-gmina.pl

Formularz konsultacji wraz z Projektem podlegającym konsultacji udostępniony jest na stronie internetowej Gminy Garwolin – www.garwolin-gmina.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe” lub w pokoju 103 Urzędu Gminy Garwolin.

Serdecznie zachęcamy Państwa do licznego udziału w konsultacjach.

                                                                         Wójt Gminy Garwolin        

                                                                       /-/ Marcin Kołodziejczyk

Zostaw komentarz