Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 w Aktualności

Urząd Gminy w Garwolinie przypomina o obowiązujących warunkach uzyskania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Zgodnie z art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty  dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników należy traktować, jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1407/2013 z dn. 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) .

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Do wniosku pracodawca musi dołączyć następujące dokumenty:

  • Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę.
  • Umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.
  • Świadectwo pracy oraz świadectwo ukończenia szkoły.
  • Dokumenty potwierdzające krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy.
  • Dokument potwierdzający datę złożenia egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym: dyplom, świadectwo lub zaświadczenie
  • Dokument potwierdzający formę prawna pracodawcy (KRS, Wpis do EDG)
  • Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Ponadto przypominam, że od 01.07.2014 r. refundacja z OHP wynagrodzenia młodocianego pracownika stanowi pomoc de minimis, a nie pomoc szkoleniową jak dotychczas. W związku z tym nie ma obowiązku wypełniania tabeli w części D „Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis”. Na potwierdzenie poniesionych kosztów wykształcenia młodocianego pracownika należy złożyć oświadczenie o wysokości poniesionych kosztów oraz o wysokości refundacji otrzymanej z OHP.

W zakładce Jak załatwić sprawę/Referat Oświatowo-Społecznych i Spraw Obywatelskich znajduje się szczegółowa instrukcja wypeniania formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Prawidłowe wypełnienie tego formularza jest bardzo ważne ze względu na określenie wysokości należnego dofinansowania.

Zostaw komentarz