Przetarg nieograniczony „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ruda Talubska”

 w Archiwum przetargów
Ogłoszenie nr 75133 – 2017 z dnia 2017-04-27 r.
Garwolin: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ruda Talubska
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Garwolin, krajowy numer identyfikacyjny 53622600000, ul. ul. Mazowiecka  16, 08400   Garwolin, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 025 6820560 w. 57, e-mail urzad@garwolin-gmina.pl, faks 256 820 567.
Adres strony internetowej (URL): www.garwolin-gmina.pl Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.garwolin-gmina.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
www.garwolin- gmina.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.garwolin-gmina.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ruda Talubska
Numer referencyjny: TIP.271.12.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ruda Talubska” Zadanie obejmuje budowę oczyszczalni ścieków na działce o nr ew nr 638/9 położonej w miejscowości Ruda Talubska gm. Garwolin wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na działkach o numerach ew nr 648, 276, 638/9 – Ruda Talubska oraz 686, 716/1 – Górki. W zakresie robót budowlanych wykonane zostaną następujące obiekty: bioreaktor, zbiornik osadu, zbiornik uśredniający, budowa budynku technicznego, taca najazdowa, ukształtowanie terenu. W zakresie robót instalacyjnych zostanie wykonana sieć wodociągowa do oczyszczalni ścieków, siec kanalizacyjna, kanał ścieków oczyszczonych oraz sieć oświetlenia terenu i zasilania energetycznego obiektów. Zakres instalacji sanitarnych obejmuje: instalacje wewnętrzne: ogrzewania, wentylacji, kanalizacji oraz wody zimnej i c.w.u. w budynkach technicznych oczyszczalni ścieków Budowa oczyszczalni ścieków obejmuje budowę następujących obiektów: 1) Reaktor biologiczny 2) Budynek techniczny 3) Zbiornik magazynowy osadu nadmiernego 4) Pompownia ścieków surowych 5) Zbiornik uśredniający ścieków i osadów dowożonych 6) Studnia pomiarowa ścieków oczyszczonych – obiekt Spo, 7) Taca najazdowa 8) Stacja zlewna Fek-Pak. 9) Wita na agregat prądotwórczy 10) Budynek mechanicznego oczyszczania ścieków 11) Pompownia ścieków oczyszczonych 1) Bioreaktor biologiczny Obiekt ma być wykonany w konstrukcji żelbetowej wylewnej. Przekrój cylindryczny o średnicy zewnętrznej 12,10 m i wysokości konstrukcyjnej ściany 5,80 m. Cylindryczna ściana zamocowana w dnie i wolnopodparta pod stropem. Parametry techniczne:  średnica wewnętrzna reaktora – 11,50m  średnica zewnętrzna reaktora – 12,10 m  wysokość w świetle – 5,80 m  grubość ścian płaszcza – 30cm  średnica płyty dennej 12,40 m  grubość płyty dennej – 50 cm  powierzchnia zabudowy – 114,99 m2  rzędna posadowienia wierzchu płyty dennej – 129 m n.p.m. (+3,30)  rzędna posadowienia spodu płyty dennej – 123,20 m n.p.m. (-2,50) 2) Budynek techniczny Budynek techniczny parterowy z antresolą, niepodpiwniczony o wymiarach osiowych w planie 10,00 x 8,54 m + 4,64 x 10,04 m (część wysunięta) i wysokości pomieszczeń 2,60m. Przykryty dwuspadowym dachem z naczółkiem, a w częśći, w której znajdują się pomieszczenie na kontener i pomieszczenia magazynowe przykryty dachem trójspadowym. Powierzchnia użytkowa – 145 m2 Powierzchnia zabudowy – 128,55 m2 Kubatura – 550,0 m3 W budynku znajdują się następujące pomieszczenia: korytarz, pom. socjalne, szatnia przepustowa, szatnia odzieży wierzchniej, komunikacja, natrysk, szatnia odzieży roboczej, wc, pom. techniczne, pom. dmuchaw, pom. magazynowe, pom. gospodarcze, pom. na kontener, antresola. 3) Zbiornik magazynowy osadu nadmiernego Obiekt należy wykonać w konstrukcji monolitycznej w kształcie cylindra o średnicy wewnętrznej 6,00 m i wysokości konstrukcyjnej ściany 4,20m. Cylindryczna ściana zamocowana jest w dnie i wolnopodparta. Zbiornik przykryty będzie płytą żelbetową z 4 włazami kanałowymi Ø800mm, 3 otworami Ø200mm na wziernik. 4) Pompownia ścieków surowych Pompownię ścieków surowych należy wykonać w postaci podziemnego okrągłego jednokomorowego zbiornika z prefabrykowanych kręgów żelbetowych z dnem wykonanych z betonu szczelnego C35/45, klasa ekspozycji XD2, zbrojonych stalą A-IIIN, przykrytego prefabrykowaną płytą żelbetową z włazami serwisowym i technologicznym Ø800 otworami na kominki wentylacyjne Ø110, otworem Ø110 na zamontowanie żurawia. 5) Zbiornik uśredniający ścieków dowożonych Zbiornik uśredniający należy wykonać w postaci zagłębionego w ziemi, okrągłego zbiornika z prefabrykowanych kręgów żelbetowych wykonanych z betonu szczelnego C35/45, klasa ekspozycji XD2, zbrojonego stalą A-III N, przykrytego prefabrykowaną płytą żelbetową z włazami serwisowymi/technologicznymi Ø600, tworami na kominki wentylacyjne Ø110, oraz otworem Ø110 na zamontowanie żurawia. 6) Studnia pomiarowa ścieków oczyszczonych – obiekt Spo Studnię pomiarową należy wykonać w postaci podziemnego, okrągłego jednokomorowego zbiornika w technologii monolitycznej wykonanej z betonu szczelnego C35/45, klasa ekspozycji XD2, zbrojonego stalą A-III N, przykrytego prefabrykowaną płytą z betonu szczelnego C35/45, klasa ekspozycji XD2, zbrojonego stalą A III N z 1 włazem serwisowym Ø600. 7) Taca najazdowa W ciągu drogi wewnętrznej, przy punkcie zlewnym do odbierania nieczystości z wozów asenizacyjnych należy wykonać prostokątną tacę najazdową – plac postojowy o wymiarach 4,0 x 6,5m (z miejscowym powiększeniem 1,00 x 1,25m na posadowienie separatora zanieczyszczeń stałych). 8) Stacja zlewcza Fek-Pak Należy wykonać stację zlewcza o wymiarach zewnętrznych w planie 2,05 x 2,65m (bez ocieplenia) i wysokości pomieszczenia 2,65m, przykrytą dachem jednospadowym. Budynek ma znajdować się w sąsiedztwie tacy najazdowej punktu zlewnego i w nim znajdować się mają urządzenia niezbędne do obsługi punktu zlewnego (zawory, przepływomierz i rejestrator pomiaru ilości ścieków). 9) Wita na agregat prądotwórczy Wiata pod agregat prądotwórczy umieszczona będzie przy drodze wewnętrznej na prostokątnym placu o wymiarach 3,12 x 4,12m. 10) Budynek mechanicznego oczyszczania ścieków Budynek parterowy, niepodpiwniczony o wymiarach osiowych w planie 7,48 x 8,24 m i wysokości pomieszczeń 4,20m. Przykryty dwuspadowym dachem, który przykrywa dwa pomieszczenia techniczne i kraty i piaskownika. 11) Pompownia ścieków oczyszczonych Pompownię ścieków oczyszczonych należy wykonać z postacie podziemnego, okrągłego jednokomorowego zbiornika z prefabrykowanych kręgów żelbetowych z dnem wykonanych z betonu szczelnego C35/45, klasa ekspozycji XD2, zbrojonych stlą A-III N, przykrytego prefabrykowaną płytą żelbetową z włazami serwisowym i technologicznym Ø600 otworami na kominki wentylacyjne Ø110, otworem Ø110 na zamontowanie żurawia. Zakres zadania obejmuje również budowę kanału ścieków oczyszczonych, którego zadaniem będzie odprowadzenie ścieków oczyszczonych z oczyszczalni. Ścieki z pompowni ścieków oczyszczonych będą tłoczone kanałem ciśnieniowym z rur PE PN10 DN140 do studni rozprężnej. Ścieki ze studni rozprężnej będą spływały kanałem grawitacyjnym PVN SN8 DN250 do odbiornika. Zakres obejmuje: – kanał tłoczny PE PN 10 DN140 L-390,0 m – Kanał grawitacyjny OVC SN8 DN250 L – 1,5m – studnia rozprężna DN 1,2 m – 1 szt. – wylot ścieków oczyszczonych do rowu. Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej PCV DN110 – 650 m wraz z hydrantami – 4 szt. oraz zasuwami odcinającymi PN 110. Technologia budowy mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków: Zadanie zakłada wykonanie mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych o wydajności Qdśr=230m³/d i przepustowości Qdmax=290 m³/d, z możliwością jej rozbudowy o drugi ciąg technologiczny dając docelową przepustowość układu Qdśr=460m³/d. Do oczyszczalni zostanie doprowadzona woda do celów technologicznych i socjalnych oraz energia elektryczna. Do oczyszczalni odprowadzane zostaną ścieki z miejscowości: Sulbiny, Ruda Talubska i Górki. Docelowo będą również dopływać ścieki z miejscowości Taluba i Feliksin. Do oczyszczalni doprowadzane będą ścieki dopływające kanalizacją sanitarną oraz ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi od mieszkańców nie podłączonych do kanalizacji sanitarnej. Oczyszczalnia ma oczyszczać ścieki od ok. 2.260 RLM (mieszkańców równoważnych). Jakość ścieków oczyszczonych określa pozwolenie wodnoprawne określone w decyzji Starosty Garwolińskiego z dnia 12 września 2016r., w szczególności: BZT5 – 25 mgO2/l ChZT – 125 mgO2/l Zawiesina ogólna – 35 mg/l Do zadań Wykonawcy należy również w szczególności: 1. Wykonanie dokumentacji powykonawczej, 2. Obsługa geodezyjna oraz przeprowadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 3. Przeprowadzenie prób eksploatacyjnych, przeprowadzenie rozruchu, próbnej eksploatacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 4. Przeszkolenie personelu Zamawiającego, w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń rozbudowywanej oczyszczalni (szacowana liczba osób do przeszkolenia – 2), 5. Dokumentacja geotechniczna dodatkowa. 6. Dokumentacja współpracy agregatu prądotwórczego z siecią i zatwierdzenie w PGE Energetyka, 7. Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie nowego pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków oczyszczonych według nowych parametrów, opracowanie i uzyskanie wszelkich innych dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, 8. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. 9. Uczestnictwo w naradach koordynacyjnych min. 1 raz w miesiącu. W/w zakres robót Wykonawca może ująć jako odrębne pozycje kosztorysu ofertowego z kalkulacjami własnymi bądź uwzględnić w kosztach ogólnych kosztorysu ofertowego. W przypadku ich nie uwzględnienia w odrębnych pozycjach kosztorysu ofertowego Zamawiający uzna, że zostały uwzględnione w kosztach ogólnych kosztorysu ofertowego. Uwaga: W trakcie przygotowania oferty Wykonawca zobowiązany jest szczególnie starannie przeanalizować dokumentację projektową określającą zakres prac oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót, dokumentacja projektowa i techniczna na podstawie, której Wykonawcy zobowiązani są do opracowania kosztorysu ofertowego. II.5) Główny kod CPV: 45252100-9
Dodatkowe kody CPV:45000000-7, 45200000-9, 45252127-4, 45232152-2, 45232423-3, 45252200-0, 42996000-4
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 30/09/2018

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2.500.000,00 zł brutto Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o: a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 4, b) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: c) zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową: • w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego: – jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, z podziałem na: – Wykonawca musi wykazać, że wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na: budowie , rozbudowie, przebudowie mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków tj. realizacji kompletnego reaktora (reaktorów) biologicznego wraz z wyposażeniem technologicznym z zastosowaniem technologii osadu czynnego w układzie przepływowym ciągłym oczyszczalni o przepustowości min. Qd,max = 250 m3/d o wartości robót min. 2 500 000,00 złotych brutto. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Za ukończone roboty budowlane Zamawiający uważa roboty, w których obiekt budowlany został ukończony w taki sposób że stanowi on całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, dla których wystawiono Świadectwo Przejęcia lub Protokół Odbioru Końcowego lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji własnego doświadczenia. Podmiot trzeci udzielając swojej wiedzy i doświadczenia musi uczestniczyć w realizacji zamówienia, gdyż z uwagi na charakter tego zasobu, nierozerwalnie związany z samym podmiotem, nie może przekazać wiedzy i doświadczenia bez zaangażowania w realizację zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców (np.: Konsorcjum, Spółki Cywilnej) o udzielenie niniejszego zamówienia oceniane będą wiedza i doświadczenie łącznie. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego, w oparciu o informacje zawarte w: a) oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, b) w wykazie wykonanych robót budowlanych oraz w dowodach określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. • w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia: – Zamawiający wymaga, by spośród osób zaangażowanych przez Wykonawcę (lub Podwykonawcę) do wykonywania prac budowlanych i montażowych, co najmniej 5 osób było, przez cały okres realizacji zamówienia, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy oraz objętych ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym. oraz posiadał prawo do dysponowania osobami (Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia cywilnoprawnego):  Kierownik budowy posiadający następujące kwalifikacje: kierunkowe wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; aktualną przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego; co najmniej pięcioletnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku kierownika budowy/robót; doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/robót przy realizacji co najmniej jednej inwestycji budowy, modernizacji/przebudowy oczyszczalni ścieków  Kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych posiadający następujące kwalifikacje: kierunkowe wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; aktualną przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego; co najmniej pięcioletnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku kierownika budowy; doświadczenie na stanowisku kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednej inwestycji budowy, modernizacji/przebudowy oczyszczalni ścieków.  Kierownik robót elektrycznych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki posiadający następujące kwalifikacje: kierunkowe wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji i urządzeń i elektroenergetycznych; aktualną przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego; co najmniej pięcioletnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku kierownika budowy/robót; doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/robót przy realizacji co najmniej jednej inwestycji budowy, modernizacji/przebudowy oczyszczalni ścieków. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego w oparciu o informacje zawarte w: a) oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, b) wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, c) oświadczeniu, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga aby Wykonawca w ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ wykazał osoby wyznaczone przez Wykonawcę do kierowania budową tj. imię i nazwisko, numer uprawnień, doświadczenie.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie. b) Aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z zapłatą podatku z wyjątkiem przypadku, kiedy uzyskał on przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie. c) Zaświadczenie właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że Wykonawca uzyskał przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie. d) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Opłacona polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż: 2 500 000,00 złotych W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub mogą złożyć jedna wspólną polisę potwierdzającą, ze wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż na kwotę nie mniejszą niż:2.500.000,00 zł W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców. b)Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na: budowie, rozbudowie lub przebudowie mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków tj. realizacji kompletnego reaktora (reaktorów) biologicznego wraz z wyposażeniem technologicznym z zastosowaniem technologii osadu czynnego w układzie przepływowym ciągłym oczyszczalni o przepustowości min. Qd,max = 250 m3/d o wartości robót min. 2 500 000,00 złotych brutto – wypełniony wg wzoru ustalonego załącznikiem nr 5 SIWZ. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców. c)wykaz osób zgodny z wymaganiami określonymi w rozdziale V ust. 1 2) c) które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy; 2) pełnomocnictwo (oryginał lub poświadczona kopia) do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i złożenia oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych lub w przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie, pełnomocnictwo dla osoby podpisującej w ich imieniu ofertę (oryginał lub poświadczona kopia ) – załącznik Wykonawcy, 3) oświadczenia wymienione w rozdziale VI pkt 2 niniejszej SIWZ; 4) dowód wniesienia wadium; 5) wypełniony kosztorys ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ, stanowiący integralną część formularza oferty. 6) tabela równoważności. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia wg załącznika nr 4 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 85.000,00 zł 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Gminy Garwolin w Banku Spółdzielczym w Garwolinie o Nr: 42 9210 0008 0000 0055 2000 0010 z dopiskiem na przelewie: Wadium w przetargu na „Budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Ruda Talubska”. 5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 5. 2) niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; b) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu
ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60
Gwarancja 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe: IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe: IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu
ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zmiana będzie dotyczyła następujących postanowień umowy: a) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT przy czym wynagrodzenie umowne brutto nie może w takiej sytuacji ulec zwiększeniu); b) konieczności zmiany terminu realizacji poszczególnych etapów robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym jak i całości zadania w związku z: – z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych, nie możliwych do przewidzenia warunków atmosferycznych lub – działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub – wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub – ujawnieniem w trakcie realizacji zamówienia istotnych i nieusuwalnych bez zbędnej zwłoki wad, błędów, braków projektowych, skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień dokumentacji jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót, mających wpływ na termin zakończenia robót lub, – koniecznością usunięcia wad, błędów, braków, wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub, – wystąpieniem opóźnienia w wydaniu decyzji, zezwoleń itp., przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub – koniecznością zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy lub, – innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy. c) ujawnienia w trakcie realizacji zamówienia wad, błędów, braków projektowych niemożliwych do stwierdzenia na etapie składania ofert, skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień dokumentacji; d) zastosowania innych technologii wykonania robót – o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia kosztów realizacji inwestycji, pod warunkiem, że są spowodowane okolicznościami, takimi jak: – niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji na skutek zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiałów lub urządzeń, – pojawienie na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub uzyskanie lepszej jakości robót, – pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonania prac jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, e) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy; f) zmiany podmiotów trzecich na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu; 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany podwykonawcy/lub części wykonywanego przez niego zakresu robót, usług, bądź wprowadzenie nowego podwykonawcy. 3. Zmiana terminów poszczególnych etapów wykonania robót lub robót przewidzianych do wykonania w poszczególnych etapach ustalonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym nie wymaga aneksu do umowy, jeżeli zmiany te nie będą miały wpływu na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy. Zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego będzie odbywała się na wniosek Wykonawcy, który przedłoży Zamawiającemu zmieniony harmonogram – rzeczowo – finansowym i pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 15/05/2017, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

UWAGA!

W związku z pojawiającymi się pytaniami zostanie zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia odnoszący się do zapisów dotyczących równoważności, ulegnie zmianie załacznik nr 9 Opis i wykaz wymaganych parametrów urządzeń i materiałów rówoważnych.

 

Załączone zostały zmienione załaczniki nr 9 i nr 10 oraz rozdział III pkt. 4.2 Specyfikacji

PYTANIA I ODPOWIEDZI: 

1. Prosimy o weryfikację średnicy kanału ścieków oczyszczonych, gdyż w przedmiarze robót podano średnice fi 160 mm natomiast w pozostałej dokumentacji ( profile, plan zagospodarowania ) jest fi 140 mm. Jaką średnice Wykonawca powinien przyjąć do wyceny?

ODP: Należy do wyceny przyjąć kanał średnicy DN160

2. Prosimy o zamieszczenie profili sieci między obiektowych z opisanymi studniami, czy mają to być studnie betonowe, czy tworzywowe i jakiej średnicy? Czy Wykonawca ma wycenić studnie pod względem średnicy i rodzaju materiału  zgodnie z przedmiarem robót ?

ODP: Profile sieci między obiektowych znajdują się w części technologicznej dokumentacji projektowej – Rys. TE 15.01, TE15.02, TE15.03, TE15.04

Do wyceny należy przyjąć średnice i materiał studni zgodnie z przedmiarem robót.

3. W przedmiarze robót branży „Architektura i konstrukcja” w poz. 397 występuje: „Pojemnik na osad i skratki dobrany odpowiednio wg rozwiązań gminnej gospodarki odpadami”.

Prosimy o sprecyzowanie parametrów tego pojemnika, z jakiego materiału ma być wykonany, jaka ma być jego pojemność, itp.

ODP: Pojemność pojemnika 1100 l, Materiał – stal ocynkowana

4. Prosimy o sprecyzowanie jaka jest grubość płyty dennej reaktora (ob. Nr 3) Wg opisu jest to 50 cm, a wg rysunków konstrukcyjnych to 35 cm. prosimy również podać prawidłowe rzędne posadowienia, gdyż w pkt. 6.1.3 opisu podano błędne wartości.

ODP: Grubość płyty dennej reaktora – 35 cm

Rzędna posadowienia spodu płyty dennej – 122,85 m n.p.m.

 

UWAGA! Termin składania ofert został przesuniety do dnia 31.05.2017 r.

Ulega zmienie projekt budowalny, branża technlogia pkt. 8

Zostały dodane 2 załaczniki: projekt budowlany zmiany 24.05.2017 oraz przykrycie reaktora uszczegółowienie zmiana 24.05.2017

Zostaw komentarz