Aneks nr 1 do SIWZ na „Dostawa opraw oświetleniowych w ramach zadania Budowa nowych punktów świetlnych i modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego”

 w Archiwum przetargów
Ogłoszenie nr 500002503-N-2017 z dnia 06-07-2017 r.
Garwolin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 541012-N-2017
Data: 28/06/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy Garwolin, Krajowy numer identyfikacyjny 53622600000, ul. ul. Mazowiecka  16, 08400   Garwolin, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 025 6820560 w. 57, e-mail urzad@garwolin-gmina.pl, faks 256820567.
Adres strony internetowej (url): www.garwolin-gmina.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6)
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2017-07-07, godzina: 10:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2017-07-11, godzina: 10:30

Zostaw komentarz