OGŁOSZENIE o unieważnieniu postępowania „Budowa sieci wodociągowej oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej w ramach zadań: „Wykonanie kanalizacji przy ulicy Dębowej w miejscowości Sulbiny” oraz „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sławiny „

 w Archiwum przetargów
Ogłoszenie nr 500012488-N-2017 z dnia 11-08-2017 r.
Urząd Gminy Garwolin: „Budowa sieci wodociągowej oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej w ramach zadań: „Wykonanie kanalizacji przy ulicy Dębowej w miejscowości Sulbiny” oraz „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sławiny”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 552463-N
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Gminy Garwolin, Krajowy numer identyfikacyjny 53622600000, ul. ul. Mazowiecka  16, 08400   Garwolin, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 025 6820560 w. 57, e-mail urzad@garwolin-gmina.pl, faks 256 820 567.
Adres strony internetowej (url): www.garwolin-gmina.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Budowa sieci wodociągowej oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej w ramach zadań: „Wykonanie kanalizacji przy ulicy Dębowej w miejscowości Sulbiny” oraz „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sławiny”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

TIP.271.33.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa sieci wodociągowej oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej z podziałem na następujące części: Część I „Wykonanie kanalizacji przy ulicy Dębowej w miejscowości Sulbiny” Zakres inwestycji: Kanał grawitacyjny PVC SN8 DN200 – 100,5 m studnia PVC DN425 – 7 szt. Zakres obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sulbiny w ulicy Dębowej z włączeniem do systemu kanalizacji miasta Garwolin. Część II „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sławiny” Zakres inwestycji: sieć wodociągowa PVC DN110 – 186,5 m hydranty nadziemne – 2 szt. Sieć wodociągowa zostanie włączona za pomocą trójnika z trzema zasuwami do istniejącej sieci wodociągowej PVC DN110 na dz. nr 276/4. Sieć wodociągowa zaprojektowana została z rur PVC PN 10 o średnicy Øz 110. Rury PVC będą łączone ze sobą na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych. Na wodociągu zostaną wybudowane hydranty przeciwpożarowe nadziemne DN80. Przed hydrantami należy wykonać zasuwy odcinające. Głębokość ułożenia sieci wodociągowej 1,7 m. Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót, dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót na podstawie, której Wykonawcy zobowiązani są do opracowania kosztorysu ofertowego zgodne ze wzorem załącznika nr 8 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak
II.5) Główny Kod CPV: 45111200-0
Dodatkowe kody CPV: 45231300-8, 45232410-9, 45232423-3, 45232410-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Wykonanie kanalizacji przy ulicy Dębowej w miejscowości Sulbiny
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zamawiający stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy pzp – bezpośrednio przed otwarciem ofert, podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. Część I – 50.000,00 zł brutto, W związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy, tj. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sławiny
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zamawiający stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy pzp – bezpośrednio przed otwarciem ofert, podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. część II – 40.000,00 zł brutto W związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy, tj. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zostaw komentarz