WSPARCIE FINANSOWE NA ROZPOCZĘCIE LUB ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 w Aktualności

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Forum Powiatu Garwolińskiego w terminie od 29 grudnia 2017 r. do 26 stycznia 2018 r. prowadzić będzie nabory wniosków na rozpoczęcie i rozwijanie działalności gospodarczej.

 

O pomoc na rozpoczęcie działalności w wysokości 50 tysięcy złotych może ubiegać się pełnoletnia osoba fizyczna, mająca miejsce zamieszkania na terenie Powiatu Garwolińskiego, nie podlegająca ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, która w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie wykonywała działalności gospodarczej (w szczególności nie była wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Operacja musi zakładać podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i jej wykonywanie przez 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

 

O pomoc na rozwinięcie działalności w wysokości maksymalnie 100 tysięcy złotych może ubiegać się pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, gdy miejsce oznaczone adresem pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej znajduje się na obszarze Powiatu Garwolińskiego. Wnioskodawcą może być również małe przedsiębiorstwo lub mikroprzedsiębiorstwo, którego siedziba lub oddział znajduje się na obszarze Powiatu Garwolińskiego. Podmiot, który stara się o pomoc musi w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywać działalność gospodarczą łącznie przez co najmniej 365 dni i nie otrzymał pomocy na podjęcie działalności gospodarczej lub minęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania takiej pomocy. Operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy (umowa o pracę) w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne  (nie dotyczy gdy wnioskowana kwota pomocy nie przekracza 25 tysięcy złotych) i utrzymanie utworzonych miejsc pracy przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

 

Zapraszamy na stronę internetową Stowarzyszenia gdzie znajdą Państwo ogłoszenia o naborach i informację na temat wymaganych dokumentów.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Forum Powiatu Garwolińskiego

Al. Legionów 48, 08-400 Garwolin

Tel./fax. 25 682 16 13

www.lgd-garwolin.pl

lgd.forum.pg@wp.pl

 

Zostaw komentarz