Ogłoszenie w sprawie suszy rolniczej

 w Aktualności

 

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Garwolin suszy rolniczej niniejszym informuję, iż producenci rolni, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej mogą składać wnioski o szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych.

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w okresach raportowania od II do V, określił dla Gminy Garwolin stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: zbóż ozimych i jarych, rzepaku i rzepiku, warzyw gruntowych, krzewów owocowych, truskawek oraz roślin strączkowych, w kategoriach gleb I i II.

Wniosek o szacowanie szkód dostępny jest w wersji elektronicznej w załączeniu lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16, II piętro pokój nr 200.

Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich;
  • kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ);  
  • ubezpieczenie upraw producenta rolnego (do wglądu).

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy Garwolin w pokoju nr 200, w nieprzekraczalnym terminie do 11 lipca 2018 r. (środa).

Powierzchnia upraw we wniosku o oszacowanie strat powinna być zgodna z powierzchnią upraw w gospodarstwie podaną we wniosku o dopłaty bezpośrednie. Przy wypełnianiu wniosku proszę zwrócić uwagę, iż w tabeli 1. Szczegółowy wykaz prowadzonej produkcji roślinnej w kolumnie 3 każdą powierzchnię uszkodzoną należy wykazać oddzielnie wg pola uprawowego np. w przypadku, gdy na działce ewidencyjnej uszkodzona uprawa występuje dwukrotnie to należy wpisać ją dwa razy albo jeżeli uszkodzona uprawa występuje na dwóch działkach ewidencyjnych przylegających do siebie to należy powierzchnię zsumować i wpisać jako jedno pole. Natomiast w odniesieniu do upraw, które nie zostały uszkodzone powierzchnię upraw należy zsumować i wpisać jako jedną pozycję. Nazwa uprawy wykazana w kolumnie pierwszej musi być zgodna z wykazem danych FADN (wykaz danych FADN dostępny poniżej oraz w pokoju nr 200).

Producenci rolni składając wniosek oświadczają, iż nie dokonają likwidacji ani zbioru uprawy do czasu przeprowadzenia przez Komisję powołaną przez Wojewodę Mazowieckiego  lustracji na miejscu wystąpienia szkód.

W związku z powyższym producenci rolni, którzy zamierzają złożyć wniosek o szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych proszeni są o niepodejmowanie żadnych prac agrotechnicznych w uprawach, w których powstały straty.

Jednocześnie informuję, że poszkodowani rolnicy mogą się ubiegać w ramach obowiązujących przepisów o kredyt preferencyjny, pomocy w opłacaniu składek KRUS lub umorzeniu zaległości, zastosowania odroczeń z tytułu czynszów za dzierżawy z Agencji Nieruchomości Rolnych.

Do Wojewody zostaną przekazane protokoły celem zatwierdzenia, gdzie straty w gospodarstwie rolnym wyniosą powyżej 30 % średniej rocznej produkcji.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 25 682 05 60 wew. 45.

 

 

 

Załączniki:

Zostaw komentarz