XIX SESJA RADY GMINY GARWOLIN

 w Aktualności, Rada Gminy - Ogłosznia

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 13 Statutu Gminy Garwolin, zawiadamiam, że  XIX sesja (zwyczajna) Rady Gminy Garwolin rozpocznie się 4 września 2020 r. (piątek) o godz. 1300  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Garwolinie,  ul. Mazowiecka 16, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Wręczenie powierzeń dyrektorom szkół.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji (tj. z 7 lipca 2020 r.).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garwolin na lata 2020-2030.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Garwolin na 2020 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały rady Gminy Garwolin w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garwolin.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewid. 1062/24 położonej w miejscowości Miętne, gmina Garwolin.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Miętne gmina Garwolin na działce nr 1027/4 oraz na części działki nr 1027/6.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Wola Rębkowska, gmina Garwolin  na części działki o nr ewid. 1403 oraz na działkach o nr ewid. 1483/1, 1483/2  i  881/4.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki przyznania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych  prowadzonych przez Gminę Garwolin.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Garwolin na rok szkolny 2020/2021
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulbiny gm. Garwolin.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w sołectwie Stara Huta na terenie Gminy Garwolin.
 16. Informacja Wójta Gminy Garwolin o bieżącej działalności w okresie między sesjami i sprawy różne.
 17. Zamknięcie

 

Bernard Makulec

          /-/

Przewodniczący Rady Gminy Garwolin

Zostaw komentarz