XXIV sesja Rady Gminy Garwolin

 w Aktualności, Rada Gminy - Ogłosznia

XXIV sesja (zwyczajna) Rady Gminy Garwolin rozpocznie się 11 marca 2021 r. (czwartek) o godz. 1400  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Garwolinie,  ul. Mazowiecka 16, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji (tj. z 20 stycznia 2021 r.).
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garwolin na lata 2021-2032.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Garwolin na 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Garwolin.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Garwolin i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położone na terenie Gminy Garwolin.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XX/169/2020 z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Miętne, gm. Garwolin.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulbiny, gm. Garwolin.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Garwolin na rok 2021”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2022 roku.
 14. Sprawozdanie za realizacji Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Garwolin w 2020 roku.
 15. Informacja Wójta Gminy Garwolin o bieżącej działalności w okresie między sesjami.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad.

Bernard Makulec

Przewodniczący

Rady Gminy Garwolin

Zostaw komentarz