Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin z dnia 12 maja 2021 roku o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznych w Stoczku

 w Obwieszczenia

KS.6220.11.2020

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin z dnia 12 maja 2021 roku

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, zwanej dalej Kpa) Wójt Gminy Garwolin stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 Kpa

zawiadamia,

że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, osoby będące stronami postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek firmy EL-DRI Tomasz Dribko z/s 05-806 Komorów ul. Jaspisowa 9, z dnia 19.06.2020 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie do 4 elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda lub 1 elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ewid. 100/1, 101/4 obręb Stoczek gm. Garwolin, mogą od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500 wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Po upływie ww. terminu zostanie wydane rozstrzygnięcie sprawy, co do jej istoty.

Jednocześnie informuję o wydanych przez:

  1. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie postanowienia znak: WA.ZZŚ.6.4360.1.2021.AP z dnia 02.02.2021 r., o uzgodnieniu warunków realizacji dla ww. przedsięwzięcia;
  2. Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie pisma znak: ZS.7040.50.2021 z dnia 04.02.2021 r. o braku podstawy prawnej do zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie;
  3. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie postanowienia znak: WOOŚ-I.4221.2.2021.MŚ.2 z dnia 05.05.2021 r., o uzgodnieniu warunków realizacji dla ww. przedsięwzięcia.

Obwieszczenie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło udostępnienie niniejszego pisma.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Urzędu Gminy Garwolin: www.garwolin-gmina.pl, oraz www.e-bip.pl i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16 oraz przesłane sołtysowi wsi Stoczek, celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

Marcin Kołodziejczyk

Wójt Gminy Garwolin

Załączniki:

Zostaw komentarz